Gå til innhold

[Opphevet] § 3-3 Meldeplikt for transportmiddel ved ankomst

Meldeplikt for fører

§ 3-3 regulerer meldeplikt for fører av transportmidler som kommer til Norge. Det som skal meldes fra om er den omstendighet at transportmiddelet ankommer tollområdet. Meldeplikten etter § 3-3 har sammenheng med melde- og fremleggelsesplikten for varen i § 3-1 og plikten til å gå direkte til tollsted i § 3-2. Kommer et transportmiddel med varer, omfatter melde- og fremleggelsesplikten i § 3-1 varene, og tollmyndighetenes behov for kontroll med disse. Meldeplikten i § 3-3 retter seg mot fører av transportmiddelet, og er et element i vurdering av kontroll.

Det forekommer at et transportmiddel krysser grensen både som vare og transportmiddel. Dette vil f.eks. være tilfelle hvis en person har kjøpt en bil i utlandet og kjører den til Norge. § 3-1 pålegger da plikt til å melde fra om innførselen av bilen som vare (slik at den kan tollbehandles), mens de øvrige bestemmelsene i kapittel 3 regulerer førerens plikter i forhold til hvor og når han kan passere inn. I praksis vil oppfyllelse av melde- og fremleggelsesplikten i et slikt tilfelle også ivareta meldeplikten etter § 3-3.

Meldingen etter § 3-3 skal gis til tollmyndighetene. Det er ikke tilstrekkelig å gi melding til andre myndigheter (se som eksempel Rt. 1976 s. 787).

Meldeplikt for fører ved ankomst med fartøy

For fører av fartøy som skal ankomme sted i tollområdet, er det som hovedregel krav om melding om ankomst minst 24 timer på forhånd. Meldingen skal inngis i SafeSeaNet Norway (SSN).

Les mer om SSN her.

I tillegg er det oppstilt to unntak fra hovedregelen om melding minst 24 timer før ankomst, for de tilfellene dette ikke er praktisk mulig å gjennomføre. For det første kan melding avgis senest når fartøyet forlater forrige havn dersom reisen varer mindre enn 24 timer. Dersom ankomsthavn eller ankomsttid er ukjent eller endres underveis, skal melding avgis så snart opplysningene er kjent. Bestemmelsene er i tråd med EU direktiv 2010/65.

Les mer om bakgrunnen for bestemmelsene her.

Etter tolloven § 3-3 er det en generell plikt for alle transportmidler til å melde fra om ankomst på nærmere bestemte tidspunkter. Forskriftsbestemmelsen i § 3-3-1 første ledd gjør det imidlertid klart at det på nåværende tidspunkt kun er fartøy som omfattes av regelen om å melde fra minst 24 timer i forkant av ankomst.

Når melding om ankomst inngis i SSN, skal føreren samtidig levere fartøysdeklarasjon, lastedeklarasjon, besetningsdeklarasjon og proviantdeklarasjon.  Dersom tollmyndighetene krever det, skal i tillegg passasjerliste, besetningsliste  og opplysninger om vare i fartøyet som uten lossing skal følge fartøyet ut igjen av tollområdet, overføres i SSN.

Ved at det skal meldes fra om ankomst på forhånd oppstår det en mulighet for avvik mellom avgitte opplysninger og den faktiske situasjonen ved innpassering inn i tollområdet. Det presiseres derfor i § 3-3-2 tredje ledd at føreren plikter å oppdatere dokumentene/SSN meldingen snarest mulig ved endringer, og senest ved passering inn i norsk tollområde. Av praktiske årsaker er det oppstilt en særlig regel for proviant, ved at det kun er vesentlige endringer som skal innrapporteres. Et normalt forbruk av proviant om bord utløser ingen plikt til å oppdatere opprinnelig melding.

Nærmere om utfyllingsregler for rapportering av skipsanløp til og fra Norge – se brukerdokumentasjon «SafeSeaNet Norway Users Guide».

Fritidsfartøy er unntatt fra meldeplikten og plikten til å levere lastedeklarasjon mv. som nevnt over, dersom fartøyet og passasjerene ombord ikke har med varer som må tollbehandles. Dersom fritidsfartøyet i seg selv innføres som en vare, må føreren melde fra til tollmyndighetene etter
§ 3-1.

Norske fiske- og fangstfartøy er unntatt fra meldeplikten dersom de ikke har anløpt utenlandsk havn på turen. I tillegg er det et vilkår at fartøyet ikke har andre ufortollede varer ombord enn egen fangst. Fartøy som frakter petroleumsprodukter som er tatt opp fra norsk kontinentalsokkel er også unntatt fra meldeplikten på samme vilkår som fiske- og fangstfartøy.

Cruiseskip o.l. er unntatt fra å legge fram proviant- og besetningsdeklarasjon dersom de ikke bringer med seg varer som skal losses i Norge.

Forsyningsskip fra norsk del av kontinentalsokkelen (supplyfartøy) skal i utgangspunktet melde seg, men trenger ikke å levere fartøysdeklarasjon, samt besetnings- og proviantdeklarasjon dersom fartøyet ikke bringer med seg ufortollet proviant.

Meldeplikt for fører ved ankomst med fly

Føreren av fly eller annet luftfartøy som skal lande på lufthavn med internasjonal status, skal melde fra til tollmyndighetene senest når flyet lander, med mindre flyet kommer utenfor tollmyndighetenes åpningstid. Da skal det meldes i fra senest ved åpningstidens begynnelse. Fly i fast rute er unntatt fra meldeplikten ved ankomst. Rutetabellene må være offentliggjort eller på annen måte gjort kjent for tollmyndighetene. Dette omfatter også helikoptertrafikken til installasjoner på norsk kontinentalsokkel.

Føreren av et luftfartøy som har fått tillatelse til å gå til lufthavn uten internasjonal status, skal melde i fra om ankomsten til tollmyndighetene på forhånd.

Fører av småfly (definert i § 3-2-2) som ønsker å lande på landingsplass for småfly som nevnt i vedlegg 3, må melde fra til Nasjonalt Operasjonssenter i Tolletaten (tollops@toll.no) senest fire timer før ankomst. 

Føreren av flyet skal i tillegg til å melde fra, legge frem dokumenter som viser last som bringes til Norge.

Meldeplikt for fører ved ankomst med motorvogn

Fører av motorvogn har meldeplikt ved grensepassering. Begrepet motorvogn omfatter både privatbiler/motorsykler, lastebiler/vogntog og busser. Bringer man med varer som må tollbehandles, vil meldeplikten etter § 3-3 i praksis oppfylles samtidig med at føreren melder fra etter § 3-1 om at vedkommende har med varer.

Dersom fører og evt. passasjerer i bil og på motorsykkel bare har med varer som er unntatt fra melde- og fremleggelsesplikten etter § 3-1, er føreren også unntatt fra meldeplikten etter § 3-3. Dette kan for eksempel gjelde turister på ferie i Norge som oppfyller vilkårene for midlertidig bruk av ufortollet motorvogn, og som heller ikke har med reisegods ut over kvotene som er beskrevet i § 5-1 eller varer som omfattes av melde- og fremleggelsesplikten. Heller ikke personer som kjører inn med norskregistrert kjøretøy behøver melde seg dersom de kun har med seg varer som er unntatt fra melde- og fremleggelsesplikten etter § 3-1.
Fører av motorvogn som har med varer som er avhengig av tillatelser fra andre myndigheter ved innførsel skal uansett melde seg, slik at tollmyndighetene kan kunne undersøke at de nødvendige tillatelsene er til stede for å innføre varen.

En fører av lastebil/vogntog som transporterer varer under en transitteringsprosedyre, skal legge transitteringsdeklarasjonen frem for tollmyndighetene som registrerer grensepassering i det elektroniske transitteringssystemet NCTS.

Meldeplikt for fører ved ankomst med tog

Passasjer- og godstog i fast rute er unntatt fra meldeplikten ved ankomst. Rutetabellene må være offentliggjort eller på annen måte gjort kjent for tollmyndighetene. Dersom det går tog utenfor de faste rutene, må ankomsten meldes til tollmyndighetene før grensepassering.


Forarbeider til tolloven § 3-3

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) s. 44

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 22

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Tolloven 1928 §§ 24, 25, 26 første ledd,
27, 28, 30 første og annet ledd,
31, 140 annet ledd,
141 og 142

Ot.prp. nr. 36 (1957)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens utkast av 1901