Gå til innhold

Høyesterett 19.05.95

Sammendrag av kjennelse i Høyesterett. Dato: 1995-05-19  . Doknr/Publisert: HR-1995-72-A - Rt-1995-870.

STIKKORD: Narkotika. Straffutmåling.

SAMMENDRAG: 38-årig mann, tidligere straffet for narkotikaforbrytelser i Belgia og Frankrike, ble idømt åtte år ubetinget fengsel for overtredelse av straffeloven § 162 første og tredje ledd, jfr. femte ledd, jfr. § 49. Han hadde forsøkt å innføre 976 gram heroin. Det ble tillagt vekt at styrkegraden på heroinen var så lav som 18%, jfr. Rt-1995-238 . 

SAKSGANG: Eidsivating lagmannsrett LE-1995-161 M - Høyesterett HR-1995-72- A, snr 59/1995