Gå til innhold

NCTS - New Computerised Transit System

(NCTS) står for "New Computerised Transit System" og er et elektronisk system for utveksling av transitteringsinformasjon mellom næringslivet og Tolletaten, og for forhåndsvarsling av varer direkte til og fra tredjeland.

NCTS (New Computerised Transit System) er Tolletatens tilbud til næringslivet om økt service og effektiv vareførsel. Meldingsutveksling går elektronisk mellom næringslivet og tollmyndighet, og fra tollmyndighet til tollmyndighet. Systemet sikrer:

  • en rask avslutning av transitteringer
  • rask frigivelse av garanti
  • redusert risiko for forfalskning og misbruk
  • god sikkerhet for den hovedansvarlige

Her finner du tollstedskoder som brukes i NCTS og ICS2.

Som avtalepart til Transitteringskonvensjonen er Norge forpliktet til å være knyttet til det internasjonale elektroniske transitteringssystemet NCTS. Totalt 35 land er tilknyttet NCTS.

Hva NCTS brukes til

I NCTS utveksles transitteringsinformasjon mellom landene i form av standardiserte meldinger via det internasjonale nettverket

I tillegg brukes NCTS for forhåndsvarsling knyttet til sikkerhet i vareførselen. For varer som transporteres til eller fra tredjeland (land utenom EU, Sveits og Norge), skal transportøren avgi forhåndsvarsel som en elektronisk deklarasjon i NCTS.

Informasjonen du oppgir i transitteringssystemet NCTS benyttes også til å bekjempe svindel innen tollområdet.

Les mer om det europeiske kontoret for bekjempelse av svindel (OLAF).

Hvem kan deklarere elektronisk til NCTS og hvordan?

Hvis du sender eller mottar varer som er under en transittering, kan du søke om elektronisk tilgang til NCTS. Dette kan være aktuelt hvis du er transportør, speditør, eksportør, importør eller tollagerholder.

Du står fritt til å velge eget maskinutstyr og programvare. 

Ønsker du å søke om tilgang til NCTS, må du ha følgende:

  • Identifikasjonsnummer (id.nr/nodi-nummer). Det får du ved å sende en søknad til Norstella.
  • Programvare tilpasset NCTS. Det finnes mange leverandører som tilbyr denne typen programvare.
  • Nettverksleverandør godkjent av Tolletaten. Leverandøren av programvare vil kunne hjelpe deg med å finne rett nettverksleverandør.

Når du har skaffet dette, må du sende en søknad til Tolletaten.

Prosedyrer i NCTS

Nedenfor beskrives de elektroniske prosedyrene og meldingsflyten når det benyttes normal eller forenklet prosedyre ved avgang og ankomst.

Normal prosedyre

Normal prosedyre baserer seg på at du som avsender/mottaker har mulighet til å avgi/motta elektronisk transitteringsinformasjon, men ikke er autorisert til å benytte Forenklet prosedyre. En transitteringsdeklarasjon avgitt under Normal prosedyre, må alltid behandles av en tjenesteperson, innenfor Tolletatens ekspedisjonstid.

Forenklet prosedyre

Forenklet prosedyre baserer seg på at du som avsender eller mottaker på avgangs- eller bestemmelsesstedet har mulighet til å avgi eller motta elektronisk transitteringsinformasjon, og er autorisert til å benytte forenklet prosedyre. I motsetning til under normal prosedyre, vil en transitteringsdeklarasjon avgitt under forenklet prosedyre kunne bli automatisk frigitt. Dette forutsetter at transitteringsdeklarasjonen ikke blir plukket ut av et kontrollfilter og lagt til manuell behandling.

Behandling i NCTS

Meldingsstandarder

NCTS benytter FNs meldingsstandard for EDI (electronic data interchange). NCTS-meldingene i denne standarden er i hovedsak XML.

Avgangstollstedet - Oppstart av transittering

Hvis du er tilknyttet NCTS på avgangstollstedet, registrerer du nødvendige transitteringsdata og garantiopplysninger i ditt eget datasystem. Du overfører transitteringsdeklarasjonen (IE015) elektronisk til NCTS, via din nettverksleverandør. Du kan benytte normal eller forenklet prosedyre ved oppstart av en transittering. For å benytte forenklet prosedyre må du være godkjent som autorisert avsender.

Går den mottatte transitteringsdeklarasjonen vellykket gjennom input-kontrollen i NCTS, vil systemet tildele deklarasjonen et transitteringsnummer (MRN – Master Reference Number), som du får i en elektronisk melding (IE028). Hvis en elektronisk avgitt transitteringsdeklarasjon feiler eller blir avvist, blir den som har levert deklarasjonen informert om dette ved en feilmelding.

Normal prosedyre

Når du sender inn en transitteringsdeklarasjon i normal prosedyre, må du henvende deg ved avgangstollstedet for å legge fram varer og tilhørende dokumenter. Tollmyndighetene sjekker gyldighet og dekning på garantien, vurderer om de skal foreta kontroll og om transporten skal forsegles, før de beslutter om de kan frigi transitteringen. Når tollmyndighetene frigir transitteringen blir følgedokument og eventuell vareliste som skal følge med transporten, skrevet ut av tollmyndighetene. De sender også en melding om frigivelse (IE029) tilbake til den som har levert deklarasjonen.

Forenklet prosedyre

Er du registrert som autorisert avsender, kan du sende en transitteringsdeklarasjon i forenklet prosedyre. Deklarasjonen blir behandlet videre i NCTS ved det deklarerte avgangstollstedet, blant annet blir de angitte garantidataene kontrollert. Hvis du ikke får tilbakemelding om kontroll, behøver du ikke legge frem varene og tilhørende dokumenter for avgangstollstedet. Du mottar automatisk melding om frigivelse (IE029). Når du har mottatt denne meldingen, kan transitteringen starte opp. Du skriver selv ut følgedokumentet og eventuell vareliste, som skal følge med transporten.

Når transitteringen blir frigitt fra avgangstollstedet, sender NCTS elektronisk melding om forventet transittering (IE050) til det deklarerte transitteringstollstedet og melding om forventet ankomst (IE001) til det deklarerte bestemmelsestollstedet.

Transitteringstollstedet – grensepassering

Ved transitteringstollstedet skal transportøren henvende seg til tollmyndighetene for å registrere grensepassering. Hvis alt er i orden med transporten, sender NCTS en elektronisk melding om grensepassering (IE118) tilbake til avgangstollstedet.

Bestemmelsestollstedet – ankomst og fullføring av transittering

Ved ankomst må transportøren melde seg ved bestemmelsestollstedet eller til en autorisert mottaker.

Normal prosedyre

Er du ikke godkjent som autorisert mottaker, må transitteringen og varene legges frem for tollmyndighetene ved bestemmelsestollstedet. Tollmyndighetene registrerer ankomst i NCTS. Ankomstbekreftelse (IE006) går automatisk tilbake til avgangstollstedet. Videre vil bestemmelsestollstedet verifisere den fremlagte transitteringen opp mot deklarasjonsdata som er mottatt (IE001) fra avgangstollstedet, før de gir deg tillatelse til å losse, med eller uten kontroll av tollmyndighetene. Når lossingen er fullført, må du sende lossemerknader på papir til bestemmelsestollstedet, med opplysninger om eventuelle avvik. Tollmyndighetene registrerer lossemerknadene i NCTS.

Forenklet prosedyre

Autorisert mottaker sender elektronisk melding om ankomst (IE007) til bestemmelsestollstedet i forenklet prosedyre, og mottar melding om lossetillatelse (IE043). Når lossingen er fullført må losseresultatet sendes i melding om lossemerknader (IE044), med opplysninger om eventuelle avvik. Når lossemerknadene er mottatt og kontrollert ved bestemmelsestollstedet, sender NCTS melding om kontrollresultat (IE018) fra bestemmelsestollstedet tilbake til avgangstollstedet. Transitteringen er da fullført ved bestemmelsestollstedet, og den som ankomstregistrerte deklarasjon ved bestemmelsesstedet mottar melding om at transitteringen er fullført (IE025). 

Avgangstollstedet – avslutte transittering

Når avgangstollstedet mottar melding om ankomstbekreftelse (IE006) blir garantiens skyldbeløp tilbakeført til den hovedansvarlige. Når melding om kontrollresultat uten avvik (IE018) er mottatt avsluttes transitteringen automatisk ved avgangstollstedet. Ved kontrollresultatet med avvik (IE018) kreves det manuell behandling ved avgangstollstedet før transitteringen avsluttes. Når transitteringen er avsluttet mottar den som leverte deklarasjonen ved avgang melding om transittering avsluttet (IE045).

Forhåndsvarsling

Forhåndsvarsel for utførsel (EXIT) avgis i NCTS enten som rent forhåndsvarsel eller som forhåndsvarsel kombinert med en transitteringsdeklarasjon. Forhåndsvarsel for import (ENTRY) skal hovedsakelig sendes i ICS2. For de transportmåter som foreløpig ikke kan registreres (ENTRY) i ICS2 skal man benytte forhåndsvarsling i NCTS.  Forhåndsvarsel kombinert (Entry) med en transitteringsdeklarasjon sendes i NCTS.

Ved direkte transport mellom Norge og tredjeland skal forhåndsvarsel avgis i NCTS til aktuelt innpasseringstollsted eller utpasseringstollsted.

Avgis forhåndsvarsel i kombinasjon med en transitteringsdeklarasjon, skjer meldingsutvekslingen i NCTS som beskrevet over.

Garantihåndtering

Ved registrering av en transitteringsdeklarasjon oppgis garantitype, garantiens referansenummer (GRN), skyldbeløp og adgangskode. Gyldighet og dekning på garantien sjekkes i NCTS. Hvis garantidataene er ugyldige går melding garanti avvist (IE055) tilbake til den som leverte deklarasjonen med informasjon om årsak til avvisning. Følgende koder benyttes:

G01 - Eksisterer ikke
G02 - Garantien eksisterer, men er ikke gyldig
G03 - Adgangskode er ikke gyldig
G04 - Hovedansvarlig for garantien er ikke overens med hovedansvarlig på deklarasjon
G05 - Enkelgarantiblanketten er allerede benyttet
G06 - Restriksjoner: Ingen ekskluderte varer
G07 - Restriksjoner:
G08 - Ikke gyldig for transitterings- eller bestemmelsesland
G09 - Referanse-/garantibeløpet er IKKE tilstrekkelig
G10 - Enkelgarantien ved garantist er allerede benyttet
G11 - Ikke overensstemmelse mellom Avgangs- og Best. tollsted (type 2)
G12 - Deklarert varenummer er ulikt varenummer knyttet til garantien

Når sendingen er registrert ankommet, blir skyldbeløpet tilbakeført.

Endre adgangskode

Adgangskoden på elektroniske garantier type 0 og 1 kan endres ved bruk av melding endre adgangskode (IE026). Det er også mulig å opprette tilleggsadgangskoder på en garanti, og å gjøre disse kodene ugyldige. På denne måten vil den hovedansvarlige selv kunne ha full kontroll med adgangskodene på sine elektroniske garantier.

Kansellering av en deklarasjon

Det er bare avgangstollstedet som kan kansellere en transitteringsdeklarasjon eller et forhåndsvarsel. For transitteringsdeklarasjoner kan dette bare skje i en periode fra MRN er tildelt, før transporten er påbegynt.

Den som har levert en deklarasjon kan sende inn en begrunnet anmodning om kansellering (IE014), og vise til evt. MRN som erstatter deklarasjonen som skal kanselleres. Avgangstollstedet vurderer om kanselleringsanmodningen kan godkjennes eller avvises, og sender beslutning om kansellering (IE009) til den som leverte deklarasjonen.

Hvis sendingen allerede er frigitt for transittering, vil avgangstollstedet også sende melding om kansellering (IE010) til deklarert transitterings- og bestemmelsestollsted.

Rutine ved driftsstans

Rutine ved driftsstans skal bare benyttes når systemfeil oppstår i maskin- eller programvare hos tollmyndighetene, autorisert avsender, den som leverer deklarasjon eller nettverksleverandør.

Transittering

Hvis NCTS er utilgjengelig når en transittering skal starte opp, må manuelle papirbaserte ordninger benyttes. Den hovedansvarlige skal fylle ut enhetsdokumentet (SAD) eller en kopi av følgedokumentet.

Forhåndsvarsling

Hvis NCTS er utilgjengelig når et forhåndsvarsel skal sendes, må skjemaet «Forhåndsvarsling – Sikkerhetsdokument» (SSD) benyttes. Skjemaet kan fylles ut elektronisk og skrives ut eller sendes som e-post til Tolletaten.

Kontroll

Hvis tollmyndighetene tar en transitteringsdeklarasjon ut til kontroll, får den som leverte deklarasjonen beskjed om dette med melding om kontroll (IE060). Hvis avgangstollstedet, etter kontroll, finner at transitteringen ikke kan frigis, sender de melding (IE051) om dette til den som leverte deklarasjonen.

Test

Alle nye brukere av NCTS skal gjennomføre en test for å sikre at de kan benytte den programvaren de har anskaffet. Testen foregår mot Tolletatens testmiljø, hvor meldinger kan utveksles på samme måte som i produksjon. Lengden på testperioden vil variere, men det er viktig at alle typer problemer blir løst i denne fasen.

Når testperioden er gjennomført med tilfredsstillende resultater, gir Tolletaten deg tillatelse til elektronisk overføring av deklarasjoner i produksjon.

Spesifikasjoner for næringslivets programvare

«Meldingshåndbok for elektronisk transittering og forhåndsvarsling» dokumenterer prosedyrer og rutiner som gjelder ved elektronisk transittering og ved elektronisk forhåndsvarsling. Du kan bestille komplett håndbok ved å sende en e-post til norstella@norstella.no.