Gå til innhold

[Opphevet] § 11-3 Delvis tollrefusjon

Delvis tollrefusjon er aktuelt i to ulike typer tilfeller:

  1. Varer som har vært innført til leie eller lån
  2. Jernbanemateriell

1. Delvis tollrefusjon for varer som har vært leiet eller lånt mv.

I enkelte tilfeller kan varer midlertidig innføres til Norge tollfritt. Dette er bl.a. omtalt i § 6-1 og 6-2. En vare som ikke fyller vilkårene i §§ 6-1 og 6-2 må fortolles ved innførsel, selv om den skal gjenutføres senere. Ved gjenutførselen er det imidlertid i visse tilfeller mulig å få refundert deler av tollen.

Tollmyndighetene kan refundere toll dersom varen har vært innført av

  • et norsk foretak mv. som har leiet eller lånt den, eller
  • et utenlandsk foretak mv. som har brukt varen til et bestemt oppdrag

Tollen blir i slike tilfeller refundert med fradrag av 5 % for hver måned eller del av måned den har vært i landet. Dersom en vare f.eks. ble innført 3. februar og gjenutført 9. mai, kan 80 % av tollen refunderes.

Da det i svært liten grad er toll på varer som vil omfattes av denne ordningen, er denne refusjonsregelen for toll lite praktisk.

Refusjon av merverdiavgift

Registrerte næringsdrivende (hos de innenlandske avgiftsmyndighetene) får ikke refundert merverdiavgift av tollmyndighetene. Foretak som ikke er registreringspliktige eller registrerte, får refundert merverdiavgift etter reglene i merverdiavgiftsloven § 10-8 (1) bokstav b. Kravet om refusjon må fremsettes innen de ordinære fristene i foreldelsesloven.

Det er mulig for utenlandske næringsdrivende som ikke er registreringspliktige å søke de innenlandske skattemyndighetene om refusjon av merverdiavgift som er betalt bl.a. ved innførsel av varer til Norge. Det er nærmere vilkår for slik refusjon i merverdiavgiftsloven § 10-1.

2. Delvis tollrefusjon for jernbanemateriell

Denne regelen er en spesialbestemmelse som går foran den mer generelle regelen om tollrefusjon ved leie eller lån mv. Forskjellen på de to bestemmelsene ligger i at det er et mindre fradrag i refusjonsbeløpet for hver måned jernbanemateriellet har vært her (2 %) enn det som er tilfelle for de andre varene (5 %).

Det er i svært liten grad toll på varer faller inn under dette typetilfellet, og denne refusjonsregelen er derfor lite praktisk. Det er heller ikke tilsvarende refusjonsregel for merverdiavgift (men utenlandske foretak uten fradragsrett kan få refundert mva tilknyttet transportmateriell som gjenutføres, se merverdiavgiftsloven § 10-8 (1) bokstav b.


Forarbeider til tolloven § 11-3

Ot. prp. nr. 58 (2006-2007) side 91

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 23

St. prp. nr. 1 (1985-86)

St. prp. nr. 65 (1965-66)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolltariffens innledende bestemmelser før 1967 §§ 14 og 15