Gå til innhold

[Opphevet] § 12-11 Endring av vedtak til gunst

Lov og forskrift

§ 12-11 omhandler tollmyndighetenes kompetanse til å treffe vedtak om endring til gunst. Dette kan være aktuelt der det tidligere har vært foretatt en fortolling eller et vedtak om endring til ugunst, men det senere viser seg at det er blitt beregnet for mye toll.

Vilkår for å treffe vedtak etter bestemmelsen er at det er beregnet for mye toll. Det har ikke betydning for spørsmålet om tollmyndighetene eller tollskyldneren er å bebreide for den tidligere beregningen.

Andre lover gir bestemmelsen tilsvarende anvendelse for andre avgifter som oppstår ved innførsel. 

Frist for endring til gunst fremgår av § 12-12.


Forarbeider til tolloven § 12-11

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 100

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 59

Ot.prp. nr. 83 (2004-2005)

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Tolloven 1966 § 60

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959