Gå til innhold

[Opphevet] § 11-1 Tollrefusjon ved gjenutførsel av vare benyttet ved reparasjon eller bearbeiding

Varer som skal bearbeides eller repareres i Norge kan på visse vilkår midlertidig innføres tollfritt. Dette finner du regler om i §§ 6-3 og 6-4.

Dersom vilkårene for tollfritak etter §§ 6-3 og 6-4 ikke er oppfylt, må varene som skal bearbeides fortolles på vanlig måte ved innførselen. I slike tilfeller kan det være aktuelt å søke om refusjon av toll etter § 11-1 ved senere gjenutførsel. Dette kalles også "drawback". Med dagens tollsatser, er refusjon etter denne bestemmelsen mest aktuelt ved fremstilling av næringsmidler i Norge.

Grunnvilkåret for tollrefusjon etter § 11-1 er at den innførte varen (innsatsvaren) brukes som råvare, hjelpestoff eller halvfabrikata ved fremstilling, reparasjon eller bearbeiding av en ferdigvare hos et norsk foretak, og at ferdigvaren

  • utføres, eller
  • legges på tollager med tanke på utførsel
  • gjenutføres som tollfri proviant på fartøy og luftfartøy, se vilkår i tf. § 4-23-4 flg.

Tollmyndighetene kan frafalle kravet om gjenutførsel dersom varene blir destruert.

Foretaket som søker om refusjon behøver ikke å dokumentere at de konkrete varene som er innført og fortollet er brukt ved bearbeidingen eller reparasjonen av ferdigvaren. Det er tilstrekkelig at det blir dokumentert at varene som er brukt er av samme slag. Mengdene av utførte varer sammenlignet med innførte varer kan også korrigeres for svinn.

Det er ikke et vilkår for refusjon at varene innføres og utføres av samme foretak. Bearbeidingen eller reparasjonen må imidlertid være utført av maksimalt tre foretak.

Forholdet til opprinnelsesreglene

§ 11-1 har en side mot opprinnelsesreglene i § 8-4. I mange av frihandelsavtalene Norge har inngått med andre land er det et vilkår for opprinnelsesstatus i importlandet at det ikke er refundert toll knyttet til innsatsvarer i eksportlandet. Den som eksporterer varer må derfor ofte velge mellom tollrefusjon i Norge eller opprinnelsesstatus i importlandet (dersom vilkårene for opprinnelsestatus ellers er oppfylt).

Tidsfrister for refusjon

For å få refusjon må varen gjenutføres eller legges på tollager senest to år etter innførselen. Tollmyndighetene kan etter søknad forlenge denne fristen i særlige tilfeller. Søknaden om refusjon være mottatt hos tollmyndighetene senest ett år etter gjenutførselen. Denne fristen kan ikke forlenges.

Fristene er kumulative, dvs. at begge må være oppfylt for å få refusjon.

Et alternativ til gjenutførsel er destruksjon av varen under kontroll av eller etter avtale med tollmyndighetene.

Refusjon av merverdiavgift

Registrerte næringsdrivende (hos de innenlandske avgiftsmyndighetene) får ikke refundert merverdiavgift av tollmyndighetene. Foretak som ikke er registreringspliktige eller registrerte, får refundert merverdiavgift etter reglene som er beskrevet over. Det er et vilkår for refusjon av merverdiavgift at varen gjenutføres innen ett år etter innførselen. Kravet om refusjon må fremsettes innen de ordinære fristene i foreldelsesloven.


Forarbeider til tolloven § 11-1

Prop.1 L (2009-2010)

Ot. prp. nr. 58 (2006-2007) side 90


Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 19

St. prp. nr. 1 (1996-97)

St. prp. nr. 1 (1988-89)

St. prp. nr. 1 (1982-83)

St. prp. nr. 65 (1965-66)


Tolltariffens innledende bestemmelser § 18

St. prp. nr. 1 (1977-78)

St. prp. nr. 65 (1965-66)


Tolltariffens innledende bestemmelser § 22

St. prp. nr. 1 (1977-78)

St. prp. nr. 1 (1985-86)

St. prp. nr. 65 (1965- 66)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959 (9. mai 1962)


Tolltariffens innledende bestemmelser før 1967 §§ 14 og 15