Gå til innhold

[Opphevet] § 12-10 Endring av vedtak til ugunst

Lov og forskrift

§ 12-10 omhandler tollmyndighetenes kompetanse til å treffe vedtak om endring til ugunst ved innførsel av varer. "Endring" innebærer at en tilstand forandres, eksempelvis at tollmyndighetene treffer vedtak om at det skal betales mer toll enn det som ble beregnet ved en fortolling. Hvem som er ansvarlig for tollen er regulert i lovens kapittel 2 om tollskyld.

Vilkår for å treffe vedtak etter bestemmelsen er at det er beregnet for lite eller overhodet ikke beregnet toll ved innførselen. Det er ikke et krav at noen er å bebreide for feilen. Vedtak kan således treffes selv om den som gjorde feilen var i aktsom god tro, at feilen skyldes feil opplysninger fra tollmyndighetene eller at det ikke er mulig finne ut hvem som har gjort feilen. Aktsomhetsvurderingen er imidlertid et element i fristreglene i § 12-12, samt i bestemmelsene i lovens kapittel 2 om hvem som er ansvarlig for tollen.

Hvilke tilfeller omfattes?

Et sentralt vilkår et at det skulle ha vært beregnet toll, men at dette ikke er gjort. Bestemmelsen har delt disse typetilfellene i to kategorier. Den første, som er der det er beregnet for lite toll, forekommer bare ved fortolling. "For lite" innebærer at det er beregnet noe toll, og bestemmelsen gir tollmyndighetene kompetanse til treffe vedtak om økning av tollen. Det kan være tilfeller hvor det ved fortollingen er deklarert for lav tollverdi, varen er feilklassifisert, toll er beregnet av for lav vekt eller andre feil ved tollberegningen.

Den andre kategorien typetilfeller er de hvor det ikke er beregnet toll. Disse omfatter et vidt spekter av typetilfeller. For det første omfattes smuglingstilfellene, altså tilfeller hvor varen er innført uten at melde- og fremleggelsesplikten i § 3-1 er oppfylt. For det andre omfattes tilfeller hvor melde- og fremleggelsesplikten er oppfylt, men tollbehandlingsreglene i lovens kapittel 4 ikke overholdes. Eksempler på dette er fortollinger hvor det uriktig er krevd tollfritak etter lovens kapittel 5 eller preferansetollbehandling etter kapittel 8, tilfeller hvor varer blir borte fra tollager eller under forpassing, samt midlertidig innførte varer som ikke gjenutføres eller benyttes i strid med vilkårene.

Vilkåret om at det skulle ha vært beregnet toll, innebærer at det ikke kan treffes vedtak om endring i tilfeller der varen er tollfri, eller fritak etter kapitlene 5, 6, 8 eller 9 i loven kommer til anvendelse. Andre lover gir imidlertid § 12-10 tilsvarende anvendelse, slik at det kan være aktuelt med endring av andre avgifter. Et praktisk eksempel er merverdiavgift.


Forarbeider til tolloven § 12-10

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 99

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 58

Ot.prp. nr. 83 (2004-2005)

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Tolloven 1966 § 59

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1966 § 37

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 § 46 fjerde ledd

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)