Gå til innhold

[Opphevet] Tollfritak ved midlertidig innførsel av fritidsbåt og privatfly

Tollfritakene etter denne bestemmelsen gjelder bare båter og fly til personlig bruk. Kommersielle og militære fly mv. er imidlertid tollfrie etter § 5-8. Kommersielle fartøy er i prinsippet tollpliktige ved midlertidig innførsel, men har i dag en tollsats på 0.

Vilkår for tollfri innførsel av fritidsbåt og privatfly

Personer som har fast opphold utenfor Norge eller midlertidig opphold i Norge kan tollfritt innføre fritidsbåter og privatfly. Dette vil gjerne være utlendinger som er på ferie i Norge eller som har et midlertidig arbeidsforhold her.

De tollfrie båtene og flyene er også unntatt fra melde- og fremleggelsesplikt etter § 3-1 og deklarasjonsplikt etter § 4-10. Føreren av en fritidsbåt trenger heller ikke å melde seg for tollmyndighetene etter § 3-3, med mindre det er andre varer om bord som skal tollbehandles. Førere av fly må alltid melde seg for tollmyndighetene.

Det er detaljerte bestemmelser om hva som anses som fast opphold utenfor Norge og midlertidig opphold i Norge i §§ 6-1-31 og 6-1-32. Reglene tilsvarer de som gjelder ved midlertidig innførsel av bil.

Tollfritaket gjelder også merverdiavgift.

Gjenutførsel

En båt eller et fly som er midlertidig innført skal gjenutføres når den som har rett til tollfritaket reiser ut av landet. Av praktiske årsaker er det likevel tillatt å etterlate transportmiddelet her i seks uker i løpet av en tolv-måneders periode.

Personer med midlertidig opphold i Norge kan i utgangspunktet ha båten eller flyet tollfritt her i inntil ett år. Det er i tillegg mulig å søke tollmyndighetene om tollfritak i ytterligere ett år. Også for disse gjelder reglene om etterlatelse, jf. forrige avsnitt.

Dersom transportmiddelet ønskes etterlatt i mer enn seks uker, må bruker kontakte Tolletaten for å få transportmiddelet lagret på et tollager. Dersom transportmiddelet senere tas ut av tollageret for videre bruk i Norge, kan den samlede gjenutførselsfrist ikke overstige ett år fra det første gang kom til Norge. Oppholdet på tollager regnes med i ettårsperioden. Tolletaten kan etter søknad forlenge gjenutførselsfristen med ytterligere ett år.

Særlig om reparasjon

En båt som skal repareres i Norge kan innføres tollfritt etter § 6-3. Dersom behovet for reparasjon oppstår mens båten er tollfritt i Norge etter § 6-1, skal båten deklareres etter § 4-10 hvis den som innførte båten etter § 6-1 forlater landet mens reparasjonen pågår. Ansvaret for båten går da over på verftet som foretar reparasjonen, og begrensningene knyttet til etterlatelse som nevnt over gjelder ikke. Samlet gjenutførselsfrist kan likevel ikke overstige to år fra båten første gang kom til Norge. Verftet er ansvarlig for at båten blir gjenutført etter reparasjonen.

Tilsvarende regler gjelder reparasjon av fly.