Gå til innhold

[Opphevet] § 7-17 Poster som inngår i tollverdien i § 7-10

§ 7-17 omhandler elementer som på visse vilkår skal legges til prisen for varene i § 7-10 for å komme frem til transaksjonsverdien. Mens § 7-17 dreier seg om eventuelle tillegg til prisen, omhandler § 7-18 stort sett elementer som kan trekkes ut av prisen. Justeringene etter §§ 7-17 og 7-18 har som formål at varer av samme faktiske verdi får tilnærmet samme tollverdi, uavhengig av hvordan kjøpet av varene organiseres.

Elementene i § 7-17 har ulike betegnelser. Felles for alle er at det dreier seg om verdien av ytelser som har forbindelse med kjøpet av varene, og som kjøperen på en eller annen måte må yte vederlag for. Elementene kan deles inn i to kategorier. I den ene gruppen faller elementer som er nødvendige for produksjon og salg av varene (bokstav a til d). Den andre gruppen omfatter ytelser som har med transporten av varene å gjøre (bokstav e og f).

Tillegg skal baseres på objektive og målbare oppgaver, se § 7-17 annet ledd første punktum. Noen stor praktisk betydning har ikke denne delen av bestemmelsen, men det kan være aktuelt f.eks. hvis det ikke er avklart hvor mye royalty som skal betales. I slike tilfeller er ikke problemstillingen om det skal gjøres tillegg eller ikke, men at verdifastsettelsen må gjøres etter en annen metode enn § 7-10. Eventuelt kan fastsettelsen utsettes etter § 7-20.

§ 7-17 annet ledd setter en skranke for hva som skal legges til prisen. Tilleggene reguleres altså uttømmende i § 7-17. Det er mange ytelser som har slektskap med § 7-17-elementene, men som ikke skal legges til prisen.

Les mer om elementene som skal legges til:

Les mer

Forarbeider til tolloven § 7-17

Ot. prp. nr. 58 (2006-2007) side 70

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 8

St. prp. nr. 1 (1994-1995)

Tolltariffens innledende bestemmelser § 5

St. prp. nr. 1 (1980-1981)

St. prp. nr. 25 (1979-1980)

Forskrift 3. desember 1980 nr. 4917 § 9