Gå til innhold

[Opphevet] § 4-24 Annen disponering over ufortollet vare

Tillatelse til midlertidig innførsel

I tillegg til fortolling, forpassing, transittering og utførsel, kan tollmyndighetene ved tollekspedisjon gi tillatelse til annen disponering over ufortollet vare.

Det mest praktiske tilfellet er tillatelse til midlertidig innførsel. Midlertidig innførsel uten at toll betales forutsetter at varen skal gjenutføres, og kan bare finnes sted i de tilfeller som er regulert i tolloven kapittel 6. Felles for kapittel 6-tilfellene er at varene innføres for nærmere angitt bruk, og at det er frister for gjenutførsel.

Varer som innføres midlertidig, må som hovedregel tollekspederes på vanlig måte. Dette innebærer at søknad inngis ved at varene deklareres, med mindre det er gitt unntak fra deklarasjonsplikten. Transportmidler som innføres for å transportere personer eller varer er et typisk eksempel på det siste.

En praktisk særlig deklareringsordning for varer som innføres midlertidig er såkalt ATA-carnet (eller et CPD-carnet, dersom varen kommer fra Taiwan).

Deklareringsreglene er nærmere beskrevet i § 4-10

Begrenset disponering i forbindelse godkjenning o.l.

I forbindelse med offentlig godkjenning og lignende kan tollmyndighetene tillate begrenset disponering over ufortollet vare. Disponeringen er begrenset til formålet (f.eks. CE-godkjenning av ufortollet fartøy som befinner seg på tollager), og må sluttføres innen den tidsfrist tollmyndighetene har satt.

 


Forarbeider til tolloven § 4-24

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 52

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 32

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot. prp. nr. 40 (1974-1975)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 §§ 43 og 49

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens utkast av 1901