Gå til innhold

[Utgått]Forslag til endring av tolloven § 3-3 og tollforskriften - høring

Toll- og avgiftsdirektoratet foreslår endringer i tolloven § 3-3 og tollforskriften §§ 3-3-1 og 3-3-2, samt mindre justeringer i tolloven § 3-6 og tollforskriften § 3-7-1. Høringen er avsluttet.

Endringene skyldes implementering av direktiv 2010/65/EU om meldeplikter for fartøy. Endringene vil medføre at forhåndsmelding av et fartøys ankomst nå som hovedregel må sendes minst 24 timer før ankomst, i motsetning til dagens ordning hvor slik melding kan gis snarest mulig etter ankomst til Norge.

Direktoratet ba om høringsinstansenes merknader innen 22. juli 2013. Direktoratet ba om at høringsinstansene vurderer behovet for innspill fra underliggende etater/enheter, og eventuelt videresender høringsdokumentene til disse.

Høringsbrev med høringsliste

Høringsnotat

Det har kommet høringssvar fra følgende:

Helse- og omsorgsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Norges Rederiforbund
NHO Logistikk og Transport
Justis- og beredskapsdepartementet
Kystverket
Nærings- og handelsdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Politiet
Fiskebåt
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Norsk Havneforening

Hvis du ønsker å lese høringssvarene, kan du  be om innsyn i høringssvarene ved å sende en e-post til tad@toll.no. Referer til sak 13/05141.