Gå til innhold

[Opphevet] § 14-4 Tjenestepersonell som utøver annen stats tollmyndighet

Lov og forskrift

Bestemmelsen omhandler rettigheter og plikter for tjenestepersonell som utøver annen stats tollmyndighet. Personell som anvender annen stats tollmyndighet på norsk område vernes gjennom henvisningene til straffeloven §§ 155, 156, 160 og 162, som omhandler straff for å motarbeide offentlig myndighet. Personell som utfører norsk tolltjeneste på annen stats område er vernet gjennom henvisningene til straffeloven. Vernet gjelder både norsk og annen stats personell.

Norsk tjenestepersonell som utfører tolltjeneste for annen stat er underlagt straffansvar gjennom henvisninger til straffeloven §§ 171 og 174. Bestemmelsene gjelder overtredelser i offentlig tjeneste. Ansvaret gjelder både på norsk og annen stats område.

Annen stats tjenestepersonell som utfører norsk tolltjeneste er ikke underlagt norsk straffe- eller displinærmyndighet. Personellet kan derfor ikke straffes for tjenesteforsømmelser etter norsk rett. Dette gjelder enten tjenesten utføres på norsk eller annen stats område. Fullmakten til å utføre norsk tolltjeneste kan imidlertid trekkes tilbake.


Forarbeider til tolloven § 14-4

Ot.prp. nr. 125 (2008-2009)

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 104

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 77

Ot.prp. nr. 87 (2002-2003)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Lov av 18. desember 1959 om grensetollsamarbeid med fremmed stat § 4

Ot.prp. nr. 11 (1959-60)