Gå til innhold

[Opphevet] Straff for smugling

Lov og forskrift

Det er straffbart å innføre eller utføre en vare utenom tollmyndighetenes kontroll "...i strid med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i denne lov".

For å straffe noen etter dette alternativet i bestemmelsen må man først fastslå at en vare faktisk er innført eller utført (eller er forsøkt innført, se artikkelen om forsøk). Tollregelverket inneholder ingen legaldefinisjoner av innførsel eller utførsel, men det er sikker rett at en innførsel har skjedd når varen fysisk kommer inn på tollområdet (se definisjonen av tollområdet i § 1-1), og det motsatte når varen blir bragt ut av tollområdet. Det er ikke et vilkår at innførselen eller utførselen er permanent.

At varen er innført eller utført er imidlertid ikke tilstrekkelig til å konstatere en overtredelse. Reglene om hvorledes vareførselen skal foregå må i tillegg være brutt. En vare på et skip i territorialfarvannet vil f.eks. være innført, men det er ikke dermed sagt at føreren har gjort noe galt.

De viktigste pliktreglene finner vi i lovens kapittel 3.

Straff ved brudd på melde- og fremleggelsesplikt

Den mest sentrale bestemmelsen i sammenheng med straff er § 3-1, plikten til å melde fra om og legge fram varer for kontroll ved innførsel og utførsel. Denne omfatter klassiske smuglingstilfeller i liten eller stor skala. Det kan være alt fra en privatperson som har med mer brennevin enn den tollfrie kvoten beskrevet i § 5-1, til en næringsdrivende med varebilen full av ufortollede kyllingfileter eller den profesjonelle sigarettsmugleren med 10 000 kartonger gjemt i et vogntog med andre varer.

Overtredelsen kan blant annet skje ved at den som har med varer som skal legges fram:

  • passerer på grønn sone, ved ankomst med fly eller bil
  • kjører forbi grensepasseringstollsted uten rød og grønn sone
  • kjører på grenseovergang der det ikke er tollsted

Der varer ankommer med båt vil det ikke være så klare skjæringstidspunkter, da tollmyndighetene ikke alltid er til stede fysisk på kaien.

Når det gjelder mindre overtredelser kan tollmyndighetene utstede forenklet forelegg dersom den som blir oppdaget samtykker til dette. Dette er det nærmere regler om i § 16-9. Dersom det blir utstedt forelegg, kan ikke forholdet straffeforfølges etter § 16-2.

Straff ved brudd på andre plikter

Melde- og fremleggelsesplikten for varer i § 3-1 henger sammen med

  • plikt til å gå direkte til sted der tollmyndighetene er stasjonert i § 3-2
  • plikten til å melde fra om transportmiddel i § 3-3

Brudd på en eller flere av disse bestemmelsene vil være innførsel utenom tollmyndighetenes kontroll i § 16-2's forstand. Dette gjelder også brudd på de nærmere forskriftsbestemmelsene til §§ 3-1 til 3-3.

I § 3-3-2 er det f.eks. plikt til å levere diverse dokumenter i forbindelse med å oppfylle meldeplikt for båt. Den som ikke leverer slike dokumenter, eller avgir feil opplysninger i dokumentene, vil kunne straffes etter § 16-2. Ved varetransport med lastebil gjelder tilsvarende regler (§ 3-3-3), men man har ikke på samme måten som for båter, standardiserte skjema. Et typisk eksempel på overtredelse av regelverket vil være der lastelisten ikke stemmer overens med det som faktisk befinner seg av last i transportmiddelet.

Straff for å gi varer villedende utseende mv.

Det er også straffbart å gi varer et villedende utseende eller er gjemme dem blant andre varer. Disse tilfellene vil vanligvis også å være dekket av den mer generelle bestemmelsen om innførsel utenom tollmyndighetenes kontroll.

Andre straffebestemmelser om ulovlig innførsel og utførsel

Tollmyndighetene håndhever en rekke bestemmelser om innførsel og utførsel i andre myndigheters regelverk. Dette gjelder blant annet dyr, matvarer og våpen. En liste over de ulike regelverkene finner du artikkelen Restriksjoner, og i mange av disse er det egne straffebestemmelser. Slike straffebestemmelser kan brukes i tillegg til (i konkurrens med) tollovens straffebestemmelser.