Gå til innhold

[Opphevet] § 8-1 Preferansetoll

Preferansetoll innebærer at de vanlige tollsatsene enten faller bort, blir redusert eller justert fordi varen som fortolles har opprinnelse i et bestemt land eller område. Denne særbehandlingen bygger på avtaler mellom Norge og andre land.

Lov og forskrift

Preferansetollbehandling kan ha betydning både for den som eksporterer varer og den som importerer varer. En eksportør kan være interessert i å få utstedt opprinnelsebevis for varene som eksporteres, slik at mottakeren i utlandet skal kunne få preferansetollbehandling hos sitt lands tollmyndigheter. For en importør har spørsmålet om preferansetoll og opprinnelsesstatus for de importerte varene direkte betydning for hvor mye vedkommende skal betale i toll.

Preferansetollbehandling har ikke betydning for beregning av andre avgifter enn toll.

Ulike typer preferansetoll

Det er to hovedkategorier av avtaler mellom Norge og andre land om preferansetoll:

  • Frihandelsavtaler, der landene gjensidig gir hverandre lettelser i tollsatsene. Mange av Norges frihandelsavtaler er inngått sammen med de andre EFTA-landene, og den mest kjente er EØS-avtalen. Norge har imidlertid også frihandelsavtaler med en rekke andre land, se § 8-2.
  • Tollnedsettelser for utviklingsland, det såkalte GSP-systemet (Generalized System of Preference). Systemet er ensidige lettelser fra Norge som gjelder varer fra bestemte land, se § 8-3.

Hovedvilkår for preferansetollbehandling

Det er to vilkår for å oppnå preferansetoll:

  • Varen må ha opprinnelse i samsvar med avtalen, dvs. være produsert og/eller bearbeidet på riktig sted og på riktig måte. Beskrivelse av reglene om dette finner du i § 8-4.
  • Det må foreligge et gyldig opprinnelsesbevis, dvs. et dokument som viser varens opprinnelse. I de fleste tilfellene utstedes dette av produsenten, men det kan også være krav til at tollmyndighetene i avsenderlandet attesterer opprinnelsesbeviset, eventuelt også verifiserer at beviset gir uttrykk for riktig opprinnelse i etterkant. Beskrivelse av reglene om opprinnelsesbevis finner du i § 8-4 (utførsel) og § 8-5 (innførsel).

Forarbeider til tolloven § 8-1

Ot.prp.nr.58 (2006-2007) side 74

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 2

St. prp. nr. 1 (en rekke år der nye avtaler har kommet til)

St. prp. nr. 59 (1994-95)

St. prp. nr. 3 (1994-95)

St. prp. nr. 65 (1965-66)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959