Gå til innhold

[Opphevet] § 3-2 Bestemmelsessted ved ankomst

§ 3-2 regulerer hvor et transportmiddel kan gå når det kommer til tollområdet. Det er føreren som er ansvarlig for at reglene overholdes. Bestemmelsen henger sammen med melde- og fremleggelsesplikten for varer i § 3-1 og meldeplikten for transportmidler i § 3-3.

Bestemmelsessted for fartøy ved ankomst til tollområdet

Den som kommer til tollområdet med fartøy, skal føre fartøyet direkte til sted der tollmyndighetene er stasjonert. Med sted hvor tollmyndighetene er stasjonert menes en kommune hvor det er tollsted, se tollforskriften § 4-3-1 sjette ledd. Det gjelder særlige regler for marinefartøy. Fritidsfartøy er unntatt fra bestemmelsen dersom fartøyet og passasjerene ombord bare har med varer som er unntatt fra melde- og fremleggelsesplikten. Dersom fritidsfartøyet innføres som en vare, må fartøyet gå direkte til sted der tollmyndighetene er stasjonert.

Norske fiske- og fangstfartøy og fartøy som frakter petroleumsprodukter er unntatt fra bestemmelsen dersom de ikke har anløpt utenlandsk havn på turen. I tillegg er det vilkår at fartøyet ikke har andre ufortollede varer ombord enn evt. egen fangst eller petroleumsprodukter som er tatt opp fra norsk kontinentalsokkel.
Det er mulig å søke om unntak fra plikten til å gå direkte til tollsted. Se nedenfor om forenklede rutiner.

Bestemmelsessted for fly ved ankomst til tollområdet

Den som kommer til tollområdet med fly, skal føre dette direkte til en internasjonal flyplass.

Småfly med vekt inntil 5700 kg og maksimum 10 passasjerer kan i tillegg bruke andre nærmere angitte landingsplasser (se vedlegg 3 til forskriften) i forbindelse med private flyginger og taxiflyginger i trafikk mellom Norge og øvrige Schengen-land. Dette er avhengig av at det inngis reiseplan til Nasjonalt Operasjonssenter i Tolletaten minst fire timer før grensepassering og at passasjerene ombord ikke har med varer som skal tollbehandles. Det er ikke tillatt å forlate luftfartøyet før ankomsttiden som er oppgitt til tollmyndighetene og medbrakte varer skal heller ikke fjernes fra luftfartøyet før dette tidspunktet. Meldingen sendes pr e-post til tollops@toll.no. Grunnen til at meldingen skal sendes dit, er at man der har døgnbemanning som kan ta i mot meldingen uavhengig av de lokale tollmyndighetenes åpningstid.

Det er mulig å avtale ankomst til andre landingsplasser med tollmyndighetene i forkant. Dette er særlig praktisk for helikoptertrafikken fra Nordsjøen, som i en del tilfeller ikke går til internasjonale flyplasser. Se nedenfor om forenklede rutiner.

Bestemmelsessted for motorvogn ved ankomst til tollområdet

Den som kommer til tollområdet med motorvogn, skal følge vei hvor tollmyndighetene er stasjonert og følge den til nærmeste tollsted. Der svenske eller finske myndigheter utfører tolltjeneste også for Norge, gjelder tilsvarende plikt vis a vis disse. Plikten henger sammen med melde- og fremleggelsesplikten i § 3-1, der føreren også har en plikt til å bruke bestemte grenseoverganger dersom det er varer i motorvognen som skal tollbehandles. Tilsvarende gjelder dersom selve motorvognen innføres som vare og skal tollbehandles.

Turister på ferie i Norge som oppfyller vilkårene for midlertidig bruk av ufortollet motorvogn og personer med norskregistrert kjøretøy behøver ikke å kjøre direkte til tollsted dersom de bare har med seg varer som er unntatt fra melde- og fremleggelsesplikten.

Forenklede rutiner

Det er mulig å søke om unntak fra plikten til å kjøre direkte til tollsted. Det må søkes på forhånd, og tollmyndighetene kan gi en transportør generell tillatelse dette dersom vilkårene som er beskrevet i § 3-1-18 annet og tredje ledd er oppfylt.

Tillatelse til å gå til uthavn, dvs. et sted der tollmyndighetene ikke er stasjonert, gis som regel ved at tollmyndighetene aksepterer opplysninger om slikt anløpssted på en melding som sendes på forhånd om fartøyets ankomst, se også § 3-3.

 


Forarbeider til tolloven § 3-2

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 44

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 21

Ot.prp.nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 §§ 12, 13, 14, 15 annet ledd, 37 annet ledd, 138 og 140 første ledd

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens utkast av 1901