Gå til innhold

[Opphevet] § 14-5 Overgivelse av person til annen stats myndighet

Lov og forskrift

Adgangen til overlevering av personer til andre stater er underlagt vesentlige begrensninger og vilkår. Bakgrunnen for dette er at overtredelser som hovedregel skal forfølges der overtredelsen har funnet sted. Et annet forhold er at en stat vanligvis ikke utleverer sine egne borgere til rettsforfølgning i andre stater. Adgangen til overlevering i § 14-5 representerer et nokså snevert unntak fra dette.

Etter § 14-5 kan en person som pågripes innen kontrollområdet på norsk territorium overgis til den annen stats myndigheter. Vedkommende må med skjellig grunn mistenkes for overtredelse av den annen stats tollbestemmelser for at bestemmelsen skal komme til anvendelse. Bakgrunnen for bestemmelsen er at det er mest nærliggende og hensiktsmessig at slike overtredelser forfølges i den staten som forvalter den tollovgivningen som er overtrådt.

De nærmere vilkår for overlevering fremgår av § 14-5.


Forarbeider til tolloven § 14-5

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 104

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 78

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Lov av 18. desember 1959 om grensetollsamarbeid med fremmed stat § 5

Ot.prp. nr. 11 (1959-1960)