Gå til innhold

[Opphevet] § 2-4 Solidaransvar for tollskyld

Lov og forskrift

Ansvaret for de ulike ansvarssubjektene i §§ 2-2 og 2-3 er delvis overlappende. Et eksempel på dette er at både den deklarerte mottaker i § 2-2 første ledd og den som vedkommende eventuelt har representert er tollskyldnere. Dette betyr at man for samme tollskyld kan ha flere tollskyldnere, og at disse hefter solidarisk for tollskylden.

Tollskyld er en forpliktelse til å svare toll, men må ikke forveksles med et pengekrav, jf. det som er sagt under kommentarene til § 2-1. Selv om man har flere tollskyldnere, er tollmyndighetene ikke forpliktet til å rette kravet mot alle. På den annen side er det ikke noe i veien for å gjøre det. Bestemmelsen inneholder ikke noen prioritert rekkefølge som tollmyndighetene må følge.


Forarbeider til tolloven § 2-4

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 43