Gå til innhold

[Opphevet] Kontroll på person

§ 13-1 første ledd bokstav e gir anledning til kontroll i en rekke forskjellige tilfeller. Såfremt det er hjemmel for personkontroll, er det lovens hovedregel at en innledende undersøkelse kan foretas uavhengig av mistanke. Se nærmere om begrepene innledende og inngripende undersøkelse nedenfor og i § 13-1-1.

Personer som befinner seg på eller i nærheten av landegrensen kan kontrolleres uavhengig av mistanke. Dette omfatter personer som krysser landegrensen, enten det er til fots eller i et transportmiddel, i tillegg til personer som forlater eller går på transportmidler som er underveis til eller fra tollområdet. Praktiske eksempler på det siste er personer som er ankommet med ferjer, tog eller fly fra utlandet.

Det er fastsatt særskilte kontrollsoner ved grensene mot Sverige og Finland på henholdsvis 15 og 7 km. Det er også adgang til kontroll utenfor disse sonene dersom personen rent faktisk ferdes til eller fra grensen.

Personer som befinner seg i havner eller internasjonale lufthavner kan kontrolleres, og det samme gjelder personer som forlater lagringsplasser for ufortollede varer. Det mest typiske eksempel på det siste er et tollager, men også midlertidige lagringsplasser omfattes.

En person som mistenkes for ulovlig vareførsel kan i tillegg til det som er nevnt over kontrolleres andre steder utendørs dersom kontrollen skjer i forbindelse med forfølgelse av en antatt unndragelse/overtredelse eller personen befinner seg på en losse- og lasteplass. Tilsvarende gjelder dersom personen befinner seg i bygninger knyttet til losse- eller lasteplass (se også Hvor kan tollmyndighetene kontrollere).

Innledende undersøkelse

Tollmyndighetene kan foreta innledende undersøkelse på person uavhengig av mistanke, dvs. som en stikkprøvekontroll. Ved innledende undersøkelse kan tollmyndighetene i tillegg til gjennomgang av bagasje, undersøke klær den kontrollerte har på seg, samt hodet med dets hår og hulrom, hender, føtter og synlige fremmedlegemer. Den kontrollerte kan også bli bedt om å ta av ytterjakke, sko, hodeplagg, genser mv., men ikke plagg som gjør at undertøyet blir synlig.

Inngripende undersøkelse

Ved mistanke om ulovlig vareførsel kan tollmyndighetene foreta inngripende undersøkelse på person. Dette kan omfatte fullstendig avkledning og besiktigelse av kroppen.

Mistanken kan skyldes flere omstendigheter, og omfatter alt fra konkrete tips om enkeltpersoner til personers reiserute og oppførsel ved grensepassering. Mistanken behøver ikke å foreligge ved utvelgelse til kontroll, men kan bygge seg opp under en innledende undersøkelse. Det er ikke et krav at mistanken gjør det sannsynlig at den kontrollerte har overtrådt bestemmelsene.

Inngripende undersøkelse foretas på avskjermet sted av tolltjenestemenn av samme kjønn som den kontrollerte. Tollmyndighetene kan kreve at den som kontrolleres beveger seg, slik at det kan undersøkes om fremmedlegemer er festet til kroppen.

Urinprøve, røntgenkontroll mv.

Ved mistanke om at den kontrollerte skjuler vare i kroppen kan tollmyndighetene be den kontrollerte om å avgi urinprøve eller avføring på særskilt avtrede. På samme vilkår kan tollmyndighetene foreta gjennomlysning av kroppen ved hjelp av røntgenapparat.

Tollmyndighetene kan også anmode påtalemyndigheten om at den kontrollerte personen fremstilles for undersøkelse på sykehus etter straffeprosesslovens regler, såkalt "innvendig kontroll".

Begrunnelse for inngripende undersøkelse

Den som blir utsatt for en inngripende kontroll kan kreve at mistanken begrunnes. Et slikt krav må settes fram på stedet eller innen én uke etter kontrollen, og tollmyndighetene skal innen én uke etter dette gi en kortfattet, skriftlig begrunnelse. Tollmyndighetene behøver likevel ikke opplyse om kilder eller kontrollmetodikk som av tollfaglige grunner bør behandles fortrolig overfor den kontrollerte eller allmennheten. Den som klager kan heller ikke kreve at selve kontrollen utsettes til vedkommende får begrunnelsen.

Bruk av makt i personkontroll

Personer som forsøker å unndra seg kontroll, kan holdes tilbake med makt. Dette gjelder uavhengig av hva som er bakgrunnen for kontrollen. Maktbruken begrenser seg imidlertid til tilbakehold som er nødvendig for å få utført kontrollen. Et eksempel kan være at en kontrollert holdes tilbake i påvente av at tollmyndighetene undersøker vedkommendes identitet.

Kontroll av diplomater mv.

Diplomater og medlemmer av enkelte internasjonale organisasjoner kan ikke kontrolleres. Vedkommendes bagasje kan imidlertid kontrolleres dersom tollmyndighetene har skjellig grunn til mistanke om ulovlig vareførsel, se § 13-1-2.