Gå til innhold

[Opphevet] Straff for ulovlig disponering

Lov og forskrift

Det er i strid med tolloven å disponere over en ufortollet vare uten å innhente tollmyndighetenes tillatelse på forhånd, jf. § 4-10 første ledd. Den som har smuglet en vare inn til Norge, bryter loven både ved den ulovlige innførselen og ved å disponere over varen i etterkant. Også andre enn smugleren kan selvsagt tenkes å disponere over varen, og derved utsette seg for straffeforfølgelse.

Ulovlig disponering over ufortollede varer under transport

En vare som er under transport, tollekspedert som transittering (jf. § 4-22) eller forpassing (jf. § 4-21), kan ikke disponeres over på annen måte enn det som er bestemt i tollekspedisjonen uten å legge frem en særskilt deklarasjon for dette (jf. § 4-25 annet ledd).

F.eks. vil det ved en transittering som regel være angitt at varen skal fraktes til en bestemt mottakers tollager for avslutning av transitteringen. Den som evt. frakter varen et annet sted, eller tar varen i bruk vil bryte §§ 4-22 og 4-25, og derved disponere ulovlig over varen.

Ulovlig disponering over varer på tollager

Det er detaljerte regler om hva det er lov til å gjøre med varer mens de befinner seg på ulike typer tollager i §§ 4-30-10 til 4-30-14. Den som gjør andre ting med varene på lageret enn det som er tillatt, disponerer ulovlig over dem. Et praktisk eksempel på ulovlig disponering er at direktekjørte varer blir tatt i bruk før fortolling, noe som er i strid med § 4-10 og § 4-30-11.

Det er også ulovlig disponering dersom en vare blir fjernet fra et tollager uten at den blir tollekspedert, jf. § 4-1 og § 4-30-3.

Ulovlig disponering over midlertidig innførte varer

Det er som regel et vilkår for å få tillatelse til midlertidig innførsel etter loven kapittel 6 at varen skal brukes på bestemte måter eller til bestemte formål. En slik vare kan ikke disponeres over på annen måte enn det som er bestemt i tollekspedisjonen uten å legge frem en særskilt deklarasjon for dette (jf. § 4-25 annet ledd).

Hva er disponering?

Ulovlig disponering i § 16-2 omfatter både faktisk disponering, slik som bruk og oppbevaring, og rettslig disponering, slik som salg eller leie. Både personer som har omsorg for den ufortollede varen på det tidspunktet den ulovlige disponeringen tok til, og personer som kommer inn i bildet nettopp i forbindelse med disponeringen, rammes av straffebestemmelsen.

Lovlig disponering, f.eks. der tollmyndighetene har gitt tillatelse til en bestemt bruk, omfattes selvsagt ikke av straffebestemmelsen. 


Rettspraksis

  • Rt. 1980 s. 500