Gå til innhold

[Opphevet] § 16-6 Straff for brudd på lås eller segl mv.

Lov og forskrift

"Tollmyndighetenes lås og segl" kan være en hengelås eller en form for fysisk plombering av varer, transportmidler eller bygninger. Det kan imidlertid også være et stempel som er plassert på en kartong med beskjed om at ingen må disponere over varene inni.

Tollmyndighetene bruker i mindre grad enn tidligere lås og segl for å sikre varestrømmen til og fra Norge. Det er i en viss bruk ved transittering i henhold til transitteringskonvensjonen og TIR-konvensjonen (jf. § 4-22), men tollmyndighetene kan også i andre tilfeller bruke slike virkemidler.

I enkelte tilfeller er det mulig å skaffe seg tilgang til varene uten å fysisk bryte opp lås og segl, f.eks. ved å krype inn vindu, løfte dører av hengsler osv. Dette er også straffbart.

I tillegg til personer som rent faktisk bryter lås og segl, kan også den som er ansvarlig for låsen eller seglet straffes dersom det blir brutt. Dette er imidlertid avhengig av at vedkommende har forsømt seg.

Det er tilstrekkelig for å kunne anvende § 16-6 at låsen/plomberingen er brutt. Det er ikke et vilkår at det er disponert ulovlig over de aktuelle varene.


Forarbeider til tolloven § 16-6

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 107

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 §§ 65 og 79

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-66)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1928 § 184

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901

Rettspraksis

Rt. 1995 s. 1760

RG 1997 s. 1664