Gå til innhold

[Opphevet] § 12-2 Andre myndigheters opplysningsplikt

Lov og forskrift

Bestemmelsen pålegger andre offentlige myndigheter plikt til å gi tollmyndighetene opplysninger. Plikten omfatter bare opplysninger som kan ha betydning for tollmyndighetenes kontrollvirksomhet.

Opplysningene skal gis vederlagsfritt.

Hvem omfattes av opplysningsplikten?

For det første omfattes offentlige myndigheter som departementer og underliggende etater. Videre omfattes kommuner og fylkeskommuner. Med offentlig innretning menes en gren av den offentlige forvaltning som står under eget styre og som privatrettslig er et eget rettssubjekt. Eksempler på dette er Husbanken og Statens lånekasse for utdanning.

Forholdet til taushetsplikt

Tollmyndighetenes rett til å kreve opplysninger etter første ledd må vike når det i lov eller med hjemmel i lov er fastsatt regler om taushetsplikt for vedkommende myndighet. Slike bestemmelser har lovgivningen en rekke av og en alminnelig bestemmelse om taushetsplikt for forvaltningsorganer er også tatt inn i forvaltningslovens § 13 flg.

Annet og tredje ledd opphever imidlertid taushetsplikten for andre myndigheter innenfor noen bestemte områder. Dette gjelder bl.a. myndigheter som utbetaler erstatninger eller tilskudd, samt utsteder lisenser for import eller eksport. Ettersom Skatteetaten vil kunne ha opplysninger som er av betydning for Tolletatens kontroll med vareførselen og fastsetting av toll, er denne offentlige myndigheten pålagt en særskilt plikt til å gi opplysninger til tollmyndighetene.


Forarbeider til tolloven § 12-2

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 94

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 16A

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)