Gå til innhold

[Opphevet] Tollfritak ved midlertidig innførsel av jernbanemateriell

Jernbanemateriell kan midlertidig innføres tollfritt. Det er et vilkår at materiellet bare skal brukes i forbindelse med transport til eller fra Norge, dvs. ikke mellom steder i Norge.

Begrepet "jernbanemateriell" omfatter alt av skinnegående materiell for person- og godstrafikk, dvs. lokomotiver og togvogner. Reservedeler o.l. for reparasjon av jernbanemateiell kan også innføres tollfritt, dersom hvis skal gjenutføres sammen med jernbanemateriellet.

Tollfritaket gjelder også merverdiavgift.

Et "skinneslipetog" vil ikke omfattes av tollfritaket for jernbanemateriell fordi slike tog ikke brukes til gods- eller persontrafikk. Toget kan likevel innføres tollfritt etter bestemmelsen om yrkesutstyr i § 6-2, hvis vilkårene i denne bestemmelsen er oppfylt.

Jernbanemateriell omfatter heller ikke proviant og forbruksvarer på toget. Tollfritak for slike varer må vurderes etter § 5-2.

Tollfritt jernbanemateriell er unntatt fra melde- og fremleggelsesplikt etter § 3-1 og deklareringsplikt etter §§ 4-10 og 4-11.