Gå til innhold

[Opphevet] § 10-6 Spesielle beskyttelsestiltak for landbruksvarer

Lov og forskrift

Kapittel 10 inneholder bestemmelser om iverksetting av handelstiltak for å beskytte det norske markedet mot ulike former for urettferdig konkurranse fra utlandet. Dette gjøres for å beskytte norsk næringsliv. Handelstiltak er folkerettslig regulert av bl.a. flere WTO-avtaler, og de norske reglene bygger på disse avtalene.

§ 10-6 regulerer spesielle beskyttelsestiltak for landbruksvarer (beskyttelsestoll). Bestemmelsen hjemler økning av tariffmessig toll på landbruksvarer når den importerte mengden overstiger et bestemt referansenivå, eller importprisen faller under referansenivå eller referansepris. Det kan også iverksettes andre tiltak enn økt toll.

Det finnes bestemmelser om undersøkelser, opplysningsplikt og saksbehandling i §§ 12-5 og 12-9.


Forarbeider til tolloven § 10-6

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 88

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 6