Gå til innhold

[Opphevet] § 15-2 Vedtak om bistand. forlengelse

Første ledd
Vedtaket om bistand fra tollmyndighetene til tilbakehold av varer skal angi hvilke immaterialrettigheter (eller eventuelt frembringelser vernet etter markedsføringsloven §§ 25, 26 eller 30), jf. § 15-1 første ledd) som vedtaket gjelder (bokstav a), hvilke varer tollmyndighetene skal søke å holde tilbake (bokstav b) og hvor lenge (bokstav c). Vedtaket skal altså angi for eksempel de aktuelle varemerkene rettighetshaveren innehar og har søkt om tollmyndighetenes bistand til å avdekke inngrep i, og hvilke typer av varer som utgjør inngrep og som tollmyndighetene derfor skal søke å avdekke. Vedtaket skal også angi en tidsperiode for hvor lenge tollmyndighetene skal søke å holde tilbake de aktuelle varene. Maksimal lengde for denne tidsperioden er ett år, jf. første ledd andre punktum. Rettighetshaveren kan imidlertid søke om forlengelse etter reglene i fjerde ledd.

Når vedtaket er fattet, skal tollmyndighetene søke å holde tilbake varer av typen omfattet av vedtaket så lenge vedtaket er i kraft og ikke suspendert etter § 15-10 fjerde ledd.

Andre ledd
Vedtaket kan inneholde pålegg til rettighetshaveren om å stille sikkerhet for mulig erstatning til varens eier eller mottaker. Normalt kreves ikke dette. Det kan imidlertid være aktuelt i tilfeller hvor søker har dårlig likviditet. Sikkerheten vil for eksempel bli aktuell i tilfeller der varer holdes tilbake, eventuelt også destrueres, og det senere viser seg at det ikke var grunnlag for dette fordi det ikke forelå et inngrep i en immaterialrettighet eller krenkelse av visse rettigheter etter markedsføringsloven som nevnt i § 15-1 første ledd. I så fall vil rettighetshaveren normalt bli erstatningsansvarlig for eventuelt tap påført vareeieren eller varemottakeren ved dette. Hvis det er gitt pålegg om sikkerhetsstillelse i vedtaket, skal tollmyndighetene vente med å iverksette vedtaket og holde varer tilbake til sikkerhet er stilt.

Tredje ledd
Rettighetshaveren kan be tollmyndighetene om å føye til ytterligere immaterialrettigheter i listen i vedtaket. Hvis det for eksempel oppnås registrering av et nytt varemerke eller et nytt design knyttet til de aktuelle varene, kan dette bes tilføyd i listen over rettigheter som tollmyndighetenes bistand knytter seg til. Begjæringen om å tilføye rettigheter må inneholde opplysningene nevnt i § 15-1 andre ledd bokstav c, d og e for den aktuelle rettigheten. Det betyr at det må leveres dokumentasjon for eksistensen av den aktuelle rettigheten. For opphavsrett vil det være aktuelt å levere et eksemplar av det aktuelle verket, og for et registrert varemerke må det leveres bevis for registreringen i form av utskrift fra varemerkeregisteret. Videre må det leveres opplysninger om autentiske varer og varer som utgjør inngrep, eventuelt vises til allerede innleverte opplysninger om dette hvis det gjelder de samme varene. Hvis de nødvendige opplysningene innleveres, skal tollmyndighetene føye til de nye immaterialrettighetene i vedtaket. Er kravene ikke oppfylt, må tollmyndighetene underrette søkeren om dette, og rettighetshaveren eventuelt levere en ny begjæring der ytterligere opplysninger om rettighetene eller varene tas inn.

Tollforskriften § 15-2-2 første ledd bestemmer at en søknad om tilføyelse av nye immaterialrettigheter i et vedtak om bistand må inneholde opplysningene som nevnt i tolloven § 15-2 tredje ledd. I tillegg skal søknaden inneholde opplysningene nevnt i forskriften § 15-1-1 andre ledd for nye rettigheter i den utstrekning dette er relevant og opplysningene er kjent for søkeren.

Fjerde ledd
Rettighetshaveren kan søke om at bistandsperioden som fastsettes etter første ledd forlenges med inntil ett år av gangen. Søknad om forlengelse må leveres senest 30 virkedager før utløpet av den inneværende bistandsperioden. Også her benyttes et søknadsskjema i Altinn. I søknaden må det dokumenteres at den aktuelle immaterialrettigheten fortsatt består.

I henhold til tollforskriften § 15-2-2 annet ledd skal søknad om forlengelse av vedtak om bistand etter tolloven § 15-2 fjerde ledd opplyse om eventuelle endringer eller suppleringer av opplysningene nevnt i tolloven § 15-1 andre ledd og forskriften § 15-1-1 andre ledd.

Søknad om forlengelse skal innvilges hvis den leveres innen fristen og det godtgjøres at immaterialrettigheten fortsatt består. I tillegg må eventuell dekning av kostnader tollmyndighetene har hatt i forbindelse med gjennomførte tilbakehold og ødeleggelse av varer, være dekket av rettighetshaveren før forlengelse kan innvilges. Ved avslag skal det gis opplysninger om adgangen til å klage etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI.


Forarbeider til tolloven § 15-2

Prop. 43 LS (2019-2020)

Prop. 165 L (2020-2021)

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 15-2

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 106

 

Tolloven 1966 § 39

Ot.prp. nr. 74 (2005-2006)

Ot.prp. nr. 65 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 45 (1996-1997)

Tolloven 1966 § 41

Ot.prp. nr. 73 (1995-1996)

St.prp. nr. 65 (1993-1994)

Rettspraksis

Borgarting lagmannsrett 17. juni 2009 (kjennelse)