Gå til innhold

[Opphevet] § 10-7 Opphevelse av innrømmelser eller andre forpliktelser

Lov og forskrift

Kapittel 10 inneholder bestemmelser om iverksetting av handelstiltak for å beskytte det norske markedet mot ulike former for urettferdig konkurranse fra utlandet. Dette gjøres for å beskytte norsk næringsliv. Handelstiltak er folkerettslig regulert av bl.a. flere WTO-avtaler, og de norske reglene bygger på disse avtalene.

§ 10-7 regulerer opphevelse av innrømmelser eller andre forpliktelser. Det Tvisteløsningsorganet i Verdens Handelsorganisasjon gir Norge rett til å oppheve innrømmelser eller andre forpliktelser etter WTO-avtalen, kan det iverksettes tiltak om å endre gjeldende tollsatser. 

Det finnes bestemmelser om undersøkelser, opplysningsplikt og saksbehandling i § 12-5.


Forarbeider til tolloven § 10-7

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 89

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 4

St.prp. nr 1 (2002-2003)

St.prp. nr 1 (1995-1996)