Gå til innhold

[Opphevet] § 13-5 Pålegg om bokføring

Lov og forskrift

Tollmyndighetene kan gi bokføringspliktige pålegg om å innrette bokføringen i samsvar med bokføringsregelverket innen en bestemt frist.

Dersom den bokføringspliktige innretter seg etter pålegget ilegges ingen reaksjon. I motsatt fall kan det ilegges tvangsmulkt som vil løpe fram til bokføringen er innrettet i samsvar med pålegget, jf. tolloven § 16-16.

Bokføringspålegg i eventuell kombinasjon med tvangsmulkt kan gis der det avdekkes mangler ved bokføringen. Mangelfull bokføring vanskeliggjør tollmyndighetenes arbeid og kontrollmuligheter i forbindelse med toll og vareførsel. I mange tilfeller er det også en sammenheng mellom mangelfull eller manglende bokføring og andre former for økonomisk kriminalitet.

Bokføringspålegg kan ilegges bokføringspliktige som er gjenstand for kontroll i medhold av tolloven § 13-4. For selskap, samvirkeforetak, forening, innretning eller organisasjon rettes bokføringspålegg til styret, og sendes hvert styremedlem.

I bokføringspålegget skal det opplyses om at det kan bli fattet vedtak om tvangsmulkt dersom manglene ikke utbedres innen en fastsatt frist, og det skal bes om dokumentasjon for at manglene er rettet innen den angitte fristen. Fristen skal være minimum fire uker og ikke lenger enn ett år.


 Forarbeider til tolloven § 13-3

Prop.1 LS (2013-2014) kapittel 18