Gå til innhold

[Opphevet] § 9-3 Individuelle tollnedsettelser på landbruksvarer etter søknad

Det er til dels høye tollsatser ved innførsel av landbruksvarer til Norge, for å beskytte norsk landbruk. Landbruksdirektoratet forvalter flere regelverk som gjør det mulig for en importør å søke om nedsettelse av tollsatsene på landbruksvarer.

Tollnedsettelse vil kunne skje ut fra vilkår som er fastsatt i forskriftene, og ved evt. innvilgelse vil det bli utstedt en såkalt Tillatelse til Nedsatt Tollsats (TNT). Denne tillatelsen er tidsbegrenset, og i en del tilfeller også begrenset til en bestemt mengde.

Tollnedsettelser for industrielt bearbeidede landbruksvarer gis som Tillatelse til nedsatt tollsats for industrielt bearbeidede landbruksvarer (RÅK-varer). Her er poenget at det fastsettes en egen råvaretoll etter at opplysninger om det prosentvise innholdet av råvarer i den bearbeidede varen er deklarert til Landbruksdirektoratet.

For en del varetyper er det kvoter for hvor mye varer som samlet sett kan få tollnedsettelse i løpet av en periode. Mange av tollkvotene har bakgrunn i Norges frihandelsavtaler (f.eks. EØS-avtalen). Andre tollkvoter har som formål å legge til rette for norsk næringsliv. Dette gjelder f.eks. bær, saft o.l. til konservesindustrien, og her kalles tollnedsettelses-formularet ITT.

Fordeling av tollkvotene skjer etter forskjellige kriterier, og vi viser her til forskrift om fordeling av tollkvoter. I en del tilfeller blir kvotene fordelt ved auksjon, se § 9-4.

For å få tollnedsettelse etter bestemmelsene er det i utgangspunktet et vilkår at importøren har fått tillatelse til tollnedsettelse fra Landbruksdirektoratet før innførsel skal finne sted. Det kan likevel søkes om tollnedsettelse med tilbakevirkende kraft. Landbruksdirektoratet har lagt ut veileder for hvordan man søker om tollnedsettelse før innførsel, og hvordan man søker om tollnedsettelse med tilbakevirkende kraft. Veilederen gjelder RÅK-varer, men praksisen er lik for basis-varer.

Bestemmelsene som er omtalt over er en uttømmende regulering av tollfritak for landbruksvarer. Tolloven § 9-3 åpner ikke for dispensasjon fra eller nedsettelse av toll på landbruksvarer på et mer fritt grunnlag. Her er det en viss forskjell på landbruksvarene og industrivarene, se § 9-5.


Forarbeider til tolloven § 9-3

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 81

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 5