Gå til innhold

[Opphevet] Melde- og fremleggelsesplikt for varer som utføres

Det er i utgangspunktet melde- og fremleggelsesplikt ved utførsel av alle varer. Det er imidlertid en rekke praktisk viktige unntak fra denne hovedregelen.

For det første er de fleste varer som utføres "som transportmidler" unntatt fra melde- og fremleggelsesplikt. For norske og tidligere fortollede transportmidler er det et vilkår om at utførselen er midlertidig, dvs. at transportmidlene senere blir gjeninnført. I motsatt fall kan det sies at transportmiddelet ikke utelukkende er utført som transportmiddel, men som ledd i et salg eller lignende. Utenlandske (ufortollede) transportmidler som utføres er også unntatt fra melde- og fremleggelsesplikten. For disse er det ikke vilkår om at utførselen er midlertidig, ettersom det her er snakk om gjenutførsel av en tidligere midlertidig innført vare. Unntakene for transportmidler fremgår av tollforskriften § 3-1-15.

Et annet unntak fra melde- og fremleggelsesplikten gjelder reisegods til personlig bruk, uansett verdi. Dette kan omfatte varer av betydelige verdier, som smykker, kameraer og lignende. Det kan være lurt å få et legitimasjonsbevis dersom kostbare varer skal gjeninnføres til Norge. Les mer om legitimasjonsbevis.

Det er også unntak fra melde- og fremleggelsesplikten for yrkesutstyr av mindre verdi som fyller vilkårene i § 6-1. Det gjelder videre en rekke varer som utføres til bruk eller salg om bord i transportmidler som forlater tollområdet. For detaljer henvises til tollforskriften § 3-1-15.

Det er også et generelt unntak for varer som er fortollet eller fremstilt her i landet hvor verdien ikke overstiger kr 5 000 per sending. Valuta og verdipapirer som utføres er unntatt fra melde- og fremleggelsesplikten når verdien er under kr 25 000. Les mer om deklarering av betalingsmidler og verdipapirer.

Utførsel av enkelte varer er avhengig av spesielle tillatelser (restriksjoner) Dette gjelder f.eks. strategiske varer og militært materiell som står på Utenriksdepartementets vareliste I og II, varer til land som omfattes av internasjonale våpenembargo og sanksjoner (se www.eksportkontroll.no), våpen, varer til våpenproduksjon, avfall, kulturminner og varer av utrydningstruede dyre- eller plantearter (CITES). Slike varer er uansett omfattet av melde- og fremleggelsesplikten, selv om de omfattes av et av unntakene som er beskrevet over. Dette har sin bakgrunn i at tollmyndighetene skal kunne undersøke at de nødvendige tillatelsene er til stede. Les mer om restriksjoner.