Gå til innhold

[Opphevet] § 5-3 Vare til fremmede makters representasjoner og internasjonale organisasjoner

Representanter for ulike utenlandske interesser har på visse vilkår tollfritak for varer som innføres til Norge. Dette gjelder følgende hovedgrupper:

 • Ambassader, diplomater mv.
 • NATO mv.
 • Div. internasjonale organisasjoner

Tollfritak for varer til ambassader mv.

Utenlandske ambassader og konsulater i Norge kan innføre varer tollfritt til bruk ved ambassaden eller konsulatet. Det er ingen begrensninger på varetyper eller kvanta. Kurérpost til ambassaden kan i utgangspunktet ikke kontrolleres, se § 13-3-1 annet ledd.

Diplomater og konsulære representarer som er akkreditert og meldt til Utenriksdepartementet, samt EU-kommisjonens delegasjonsmedlemmer, kan innføre varer tollfritt til personlig bruk. Tilsvarende gjelder vedkommendes familie, så lenge familien ikke er norsk.

Diplomater og konsulære representanter er også unntatt fra kontroll, se § 13-1-2.

Administrativt og teknisk personale ved ambassaden/konsulatet kan innføre en del varetyper ved første gangs etablering i Norge, se § 5-3-2 annet ledd. Tilsvarende gjelder vedkommendes familie, så lenge familien ikke er norsk.

Dersom varer som er innført tollfritt senere blir solgt på det innenlandske markedet, faller tollfritaket bort. I slike tilfeller må det betales toll.
Tollfritaket for ambassader og diplomater gjelder også merverdiavgift og diverse særavgifter.

Tollfritak for varer til NATO

Utenlandske NATO-styrker, og styrker fra andre land som deltar i Partnerskap for fred (PFP), kan tollfritt innføre varer i forbindelse med øvelser o.l. i Norge. Styrkene har også rett til å kjøpe ufortollede varer i Norge. Varer som blir innført kan deklareres ved hjelp av formular 302, se § 4-10-2.

NATOs hovedkvarter i Norge kan tollfritt innføre varer til bruk i organisasjonen. Dette inkluderer varer for salg på serveringssteder, vareutsalg og dagligvareforretninger tilknyttet hovedkvarteret. Det er et vilkår at bare berettiget personell og utenlandske styrker får lov å handle der. Kurérpost til hovedkvarteret kan i utgangspunktet ikke kontrolleres, se § 13-3-1 annet ledd.

Utenlandsk personale ved NATOs hovedkvarter, samt vedkommendes familie, kan tollfritt innføre varesendinger med verdi under 1500 kr (grensen gjelder ikke gaver). Varesendinger med verdi fra 1500 kr kan også innføres tollfritt, men da må det skje via hovedkvarteret.

Berettiget personell ved hovedkvarteret kan tollfritt innføre motorvogner, fritidsbåt mv, se § 5-3-5 femte ledd.

Dersom varer som er innført tollfritt senere blir solgt på det innenlandske markedet, faller tollfritaket bort. I slike tilfeller må det betales toll.
Det er også fritak for merverdiavgift og diverse særavgifter for varer til NATO.

Tollfritak for varer til div. internasjonale organisasjoner

Enkelte internasjonale organisasjoner kan tollfritt innføre varer til organisasjonens bruk, se nærmere vilkår i §§ 5-3-6 og 5-3-7. Dette gjelder:

 • FN, inkl. underliggende organisasjoner
 • Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE)
 • Western European Armaments Organisation (WEAO)
 • European Space Agency, herunder til den internasjonale romstasjonen ISS
 • Den nordiske investeringsbanken
 • Inspeksjonsgruppen tilknyttet kjemivåpenkonvensjonen
 • Den europeiske organisasjonen for utnytting av meteorologiske satelitter (EUMETSAT)
 • Konsortium for felles europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC)
 • Den europeiske organisasjonen for kjernefysisk forskning (CERN)
 • EISCAT Scientific Association

Kurérpost til FNs særorganisasjoner kan i utgangspunktet ikke kontrolleres, se § 13-3-1 annet ledd.

Dersom varer som er innført tollfritt senere blir solgt på det innenlandske markedet, faller tollfritaket bort. I slike tilfeller må det betales toll.

Det er fritak for merverdiavgift for varer til alle de nevnte organisasjonene. Det er fritak for diverse særavgifter for varer til den nordiske investeringsbanken. Varer til de andre organisasjonene som er nevnt over har ikke tilsvarende særavgiftsfritak.


Forarbeider til tolloven § 5-3

St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 56

St. prp. nr. 51 (1995-1996)

St. prp. nr. 8 (1986-1987)

St. prp nr. 12 (1984-1985)

St. prp. nr. 117 (1952)

St. prp. nr. 155 (1952)

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 11 nr. 9

St. prp. nr. 65 (1965-1966)