Gå til innhold

[Opphevet] § 7-19 Omregningskurs

Tolloven § 7-19 regulerer hva man skal gjøre i de tilfeller det er nødvendig å
omregne utenlandsk valuta til norske kroner. Det er det forhold at kjøpekontrakten er inngått i utenlandsk valuta som nødvendiggjør omregning. Hva kjøperen har betalt i norske kroner er ikke relevant.

Når det ved fastsettelse av tollverdien er nødvendig å regne om utenlandsk valuta til norske kroner, skal omregningen skje ved bruk av de kursene som Tolletaten offentliggjør. Skulle avtalt oppgjør være i en valuta som ikke finnes på Tolletatens kurslister, kan oppgave over kursene for denne dagen innhentes i Norges Bank eller annen valutabank.

Ved omregning skal kursen på tidspunktet for fastsettelse av tollsats etter § 1-7 anvendes. Dette innebærer at det i utgangspunktet er kursen på det tidspunkt en fullstendig utfylt deklarasjon er mottatt av tollmyndighetene som skal legges til grunn. For andre tilfeller følges samme regler som i § 1-7.

Omregningskursene finner du her:


Forarbeider til tolloven § 7-19

Ot. prp. nr. 58 (2006-2007) side 72

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 8

St. prp. nr. 1 (1994-1995)

Tolltariffens innledende bestemmelser § 5

St. prp. nr. 1 (1980-1981)

St. prp. nr. 25 (1979-1980)

Forskrift 3. desember 1980 nr. 4917 § 10