Gå til innhold

[Opphevet] § 7-12 Transaksjonsverdien av lignende vare

Hvis ikke tollverdien kan fastsettes etter §§ 7-10 og 7-11, må fastsettelse etter § 7-12 vurderes. Etter denne metoden skal tollverdien baseres på transaksjonsverdien i tidligere tollekspedisjoner hvor tollverdien er fastsatt etter metoden i § 7-10.

Et sentralt vilkår i bestemmelsen er at varene i den tidligere tollekspedisjonen ligner på varene som nå skal verdifastsettes. Med "lignende" varer forstås varer som selv om de ikke i alle måter er like, har lik beskaffenhet og materialsammensetning som gjør at de kan utføre samme funksjoner og erstatte hverandre handelsmessig. Varene i de tidligere tollekspedisjonene må være produsert i samme land som varene som foreligger til verdifastsettelse.

Varene må være solgt for eksport til Norge i samme omsetningsledd og "eksportert på samme eller omtrent samme tidspunkt" som de varer som foreligger til verdifastsettelse.
Fremkommer det mer enn én transaksjonsverdi for lignende varer (det kan være flere fortollinger), skal den laveste verdien benyttes. Det er importørens ansvar å fremlegge de nødvendige opplysninger for tollmyndighetene hvis § 7-12 skal benyttes.

Les mer

Forarbeider til tolloven § 7-12

 Ot. prp. nr. 58 (2006-2007) side 68

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 8

St. prp. nr. 1 (1994-1995)

Tolltariffens innledende bestemmelser § 5

St. prp. nr. 1 (1980-1981)

St. prp. nr. 25 (1979-1980)

Forskrift 3. desember 1980 nr. 4917 § 4