Gå til innhold

[Opphevet] § 14-2 Særskilt kontrollområde

Prinsippet bak avtalen med EU om grensetollsamarbeid er at begge staters lovgivning skal kunne anvendes i en grensesone, og at statenes personell utfører tjeneste for begge stater. § 14-2 fastsetter det særskilte kontrollområdet hvor annen stats tollovgivning kommer til anvendelse på norsk territorium (i tillegg til norsk lovgivning).

Kontrollområdet mot Sverige er 15 kilometer ut fra riksgrensen. I tillegg omfatter kontrollområdet på norsk side de fire jernbanelinjene som krysser riksgrensen, inkludert stasjonsområdene. Enkelte veistrekninger som krysser riksgrensen omfattes også av kontrollområdet på norsk side. Nærmere detaljer finner du i § 14-2-1. I kontrollområdet kommer svenske bestemmelser til anvendelse i tillegg til norske, i den grad de svenske kan håndheves etter § 14-1.

Kontrollområdet mot Finland er 7 kilometer ut fra riksgrensen. Kontrollområdet mot Finland omfatter ikke veistrekninger ut over kontrollområdet. I kontrollområdet kommer finske bestemmelser til anvendelse i tillegg til norske, i den grad de finske kan håndheves etter § 14-1.

Forfølgelse av mistenkte kan fortsette ut over det særskilte kontrollområdet hvis forfølgelsen skjer i umiddelbar sammenheng med det oppdagede forholdet.


Forarbeider til tolloven § 14-2 

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 104

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 4 første ledd

Innst. O. nr. 21 (1993-94)

Ot.prp. nr. 13 (1993-94)

Ot.prp. nr. 108 (1992-93)

Ot.prp. nr. 40 (1974-75)

Ot.prp. nr. 19 (1965-66)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Lov av 18. desember 1959 om grensetollsamarbeid med fremmed stat § 1

 Ot.prp. nr. 11 (1959-60)