Gå til innhold

[Opphevet] § 14-6 Bruk av annen stats tollsegl

Lov og forskrift

En annen stats tollsegl kan benyttes som norsk tollsegl, såfremt det foreligger overenskomst om tollsamarbeid. Dette er en praktisk ordning som innebærer at for eksempel svenske tollmyndigheter kan benytte svensk tollsegl når de utøver norsk tollmyndighet.


Forarbeider til tolloven § 14-6

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 104

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 79

Ot.prp. nr. 19 (1965-66)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Lov av 18. desember 1959 om grensetollsamarbeid med fremmed stat § 6

Ot.prp. nr. 11 (1959-60)