Gå til innhold

[Opphevet] Tollfritak for motorvogner til erversmessig transport

Både lastebiler, vogntog o.l. som frakter varer, og busser som frakter passasjerer, kan midlertidig innføres tollfritt.

Det er som hovedregel et vilkår for tollfritaket at innførselen har sammenheng med frakt som foregår over grensen. Motorvognen kan altså ikke frakte varer eller personer fra steder i Norge til andre steder i Norge (såkalt kabotasje). Samferdselsmyndighetene kan gjøre unntak fra dette vilkåret.

Det er i utgangspunktet et vilkår at sjåføren enten har fast opphold utenfor Norge eller bare oppholder seg midlertidig her i landet. Et utenlandsk transportforetak kan likevel søke skattemyndighetene om at en person med fast opphold i Norge kortvarig kan føre motorvognen.

Ved vare- og persontransport er det unntak fra melde- og fremleggelsesplikten etter § 3-1 og deklareringsplikten etter § 4-10 for transportmiddelet. Disse pliktene må imidlertid likevel oppfylles for evt. varer på transportmiddelet. I slike tilfeller må også sjåføren overholde meldeplikten etter § 3-3.

Det er et vilkår for tollfritaket at motorvognen er utenlandsk eiet.