Gå til innhold

Informasjonskapslar og nettstatistikk

Her finn du oversikt over informasjonskapslarsom Tolletaten nyttarpå sine nettsider. Ein informasjonskapsel (cookie) er ei lita tekstfil som nettstaden du lagrar på datamaskinen din.

Nettstaden nyttarinformasjonskapslane til: 

  • å gi dei som vitjar nettstaden tilgang til ulike funksjonar på nettstaden, og 

  • gi Tolletaten statistikk over besøk på nettstaden. 

Nederst på sida finn duinformasjon om korleis du kan administrerainformasjonskapslar i nettlesaren din. 

Nettstatistikk 

For å analysere brukarmønster på nettsidene våre bruker vi en personvernvennlig statistikkløysning. 

Her finn du nokre eksempel på kva statistikken fortel oss: 

  • Kor mange som besøker ulike sider

  • Korleis brukarane navigerer på og mellom dei ulike sidene 

  • Kor lenge kvart besøk varer 

  • Kva for nettstaderbrukarane kjem frå 

  • Kva slag nettlesarar som blir brukt 

Det er ikkje krav om noko form for innlogging med personopplysningar for å kunne lese på nettsidene våre. 

Informasjonen vi samlar inn med statistikkløysingablir lagra på serverar i Europa (Cloud). Informasjonen er Tolletaten si eigedom og blir ikkjeoverførd til nokon andre. 

Informasjonen som blir lagra kan ikkjeknytast direkte til ei konkret IP-adresse. 

Statistikkløysinga plasserer følgendeinformasjonskapslar i nettlesaren din.  

Informasjonskapsel   Føremål Levetid
 _pk_id 
Nyttast til å lagre noen få detaljer om einbesøkande, til dømes ein unik besøks-ID  13 månader 
_pk_ref  Nyttastil å lagre informasjon om hvilken kilde som viste den besøkande over til nettstaden  6 månader 
_pk_ses, _pk_cvar, _pk_hsr  Kortvarigeinformasjonskapslarsom nyttast til å midlertidig lagre informasjon om besøket  30 minuttar 

 

Nødvendigeinformasjonskapslar på våre nettsider 

Informasjonskapsel Føremål Levetid
ASP.NET_SessionId  Held besøkande sin sesjonsidentifikasjon (sessions id), som serveren igjen nyttar for å finne besøkande sin sesjon.  Vert fjerna når nettlesaren/sida vert lukka 

BIGipServerta-epi- http 

Held informasjon om kva for ein node einbesøkande «jobbar» mot. Vert nytta av lastbalanseraren.  Vert fjerna når nettlesaren/sida vert lukka 
EpiserverLogin  Vert nytta i samband med endring og oppretting av abonnement når einbesøkandeloggar inn  Vert fjerna når nettlesaren/sida vert lukka 
.ASPXROLES Vert nytta over hele nettstaden dersom einbesøkande er innlogga. Fortel nettstaden kva for ein rolle den besøkande har.  Vert fjerna når nettlesaren/sida vert lukka 
ARRAffinitySameSite Hjelper til med å rute trafikk til riktig server (brukt av Microsoft Azure)  Vert fjerna når nettlesaren/sida vert lukka 
_epiXSRF Vernar mot Cross-Site RequestForgery (CSRF) angrep (nyttast av Episerver CMS)  Vert fjerna når nettlesaren/sida vert lukka 
Toll-CurrentSection Hugsar den gjeldande delen eller sida som einbesøkandesjårnettstaden  Vert fjerna når nettlesaren/sida vert lukka 
firsttimethissession Hugsar om einbesøkande har besøkt et nettstadentidlegare  Vert fjerna når nettlesaren/sida vert lukka 
consent Hugsar om einbesøkandehar lukket informasjonsbanner om bruk av informasjonskapslar  90 dager 
mnmClosed Hugsar om einbesøkande har lukkaeinpopup eller varsel på nettstaden. 1 dag 

 

Tredjepartsinnhold 

Informasjonskapsel  Føremål  Levetid  
YSC  Nyttasttil sikkerheitfor å sikre at forespørslar utføres av brukeren og ikkjeav andre nettstadar.  Vert fjerna når sesjonen er avslutta 
VISITOR_INFO1_LIVE   Nyttast av Youtube/Google til å hugseinnstillingar og preferanser, samt registrere og løyse problem med tenesta.  1 dag 

 

Korleis unngår du informasjonskapslar? 

Dersom du vil avvise informasjonskapslar, så må du endre innstillingane i nettlesaren slik at du enten blokkerer informasjonskapslar (cookies) frå å verte lasta ned automatisk, eller at du får eit val om å laste ned kvar enkelt informasjonskapsel.

Informasjonskapslar som du har lasta ned tidlegare, kan du også slette i nettlesaren. Vi gjør merksam på at å blokkere informasjonskapslar kan føre til at nettstaden ikkje vil fungera optimalt. For meir informasjon, sjå dokumentasjonen for den nettlesaren du nyttar.