Gå til innhold

[Opphevet] Tollfritak for utlendingers reisegods

Utenlandske turister og andre som kommer til Norge er bundet av kvotebegrensningene i tolloven § 5-1 når det gjelder varer som skal forbrukes eller gis bort mens de er her i landet. Dette får særlig betydning for innførsel av alkohol, tobakk og næringsmidler, men er ikke begrenset til dette.

I tillegg til reisegods som kan innføres etter § 5-1, kan turister også ta med varer til bruk på reisen og som skal gjenutføres etter oppholdet i Norge. Eksempler på dette kan være kofferter, klær, smykker, bærbare datamaskiner og annen småelektronikk.

Det er ikke knyttet konkrete verdigrenser til tollfritaket for midlertidig innført reisegods, men det er begrenset til den mengde varer vedkommende med rimelighet har behov for på turen. Dette må avgjøres ut fra et konkret skjønn. En familie kan f.eks. ha med seg hver sin mobiltelefon på ferie, men en kartong med 100 mobiltelefoner vil ikke være omfattet av fritaket selv om den befinner seg i bilen til en turist.

Det er et vilkår for tollfritaket at turisten har med seg reisegodset ved innreisen. Det er altså ikke anledning til å "ettersende" reisegods tollfritt. Vilkåret er satt fordi tollmyndighetene må vurdere reisegodset samlet.

Tollfritaket for midlertidig innført reisegods gjelder også merverdiavgift.

Tollfritt reisegods er unntatt fra melde- og fremleggelsesplikt etter § 3-1 og deklareringsplikt etter §§ 4-10 og 4-11. Dersom hester innføres som reisegods skal de likevel meldes og deklareres.