Gå til innhold

[Opphevet] § 12-3 Underretnings- og hjelpeplikt overfor tollmyndighetene

Lov og forskrift

Bestemmelsen omhandler politiets og militærets plikt til å bistå tollmyndighetene. I tillegg pålegger bestemmelsene visse andre yrkesgrupper underretnings- og opplysningsplikt ovenfor tollmyndighetene.

Politiets og militærets bistandsplikt

Bistanden tar i første rekke sikte på å gi tollmyndighetene nødvendig beskyttelse under utførelsen av tolltjenesten. I tillegg skal det ytes nødvendig hjelp. Det kan eksempelvis være aktuelt å få hjelp av sjømilitæret ved kontroll av fartøyer i åpen sjø. Bistand eller hjelp fra de nevnte myndigheter utvider ikke tollmyndighetenes hjemler. Politi og militære kan imidlertid på eget grunnlag benytte egne fullmakter.

Underretnings- og opplysningsplikt for visse yrkesgrupper

Visse yrkesgrupper har plikt til om mulig å hindre tollovertredelser og uansett varsle tollmyndighetene om forholdet. Yrkesgruppene er tjenestepersonell i havnevesenet, fyrvoktere og statsloser, og plikten omfatter forhold de får kjennskap til i sitt arbeid. På forespørsel fra tollmyndighetene har i tillegg statsloser plikt til å gi tollmyndighetene alle opplysninger de måtte ha om fartøy langs kysten.

De nevnte yrkesgrupper kan gi opplysningene uten hinder av evt. taushetsplikt de måtte ha.


Forarbeider til tolloven § 12-3

Ot.prp. nr. 1 (2008-2009)

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 95

Tidligere bestemmelser og forarbeider


Tolloven 1966 § 20

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 §§ 216 og 217

Ot.prp. nr. 56 (1957)

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901

Tollovkommisjonens innstilling av 1891