Gå til innhold

[Opphevet] § 16-14 Behandling av beslag

Varer som tollmyndighetene har beslaglagt etter § 16-13 i forbindelse med en anmeldelse til politiet, kan forbli midlertidig hos tollmyndighetene til anmeldelsen er endelig avgjort.

Beslaglagt narkotika blir imidlertid overgitt til politiet umiddelbart. Tilsvarende kan også være tilfelle med andre varer det er særlig viktig å sikre.

Selv om varer er blitt beslaglagt med tanke på inndragning, kan det være aktuelt å utlevere dem til eieren. Dette gjelder levende dyr og bedervelige varer. I slike tilfeller vil det i stedet for selve varen bli beslaglagt et beløp som tilsvarer varens verdi. Dette må innbetales til tollmyndighetene før eieren kan få utlevert varen, og en slik alternativ løsning må i så fall avtales før anmeldelsen oversendes til politiet.

Dersom eieren ikke kan eller vil betale for varens verdi, kan dyr og bedervelige varer selges på auksjon eller destrueres. Dersom varene blir destruert eller solgt, slipper eieren å betale inndragningsbeløpet, men må dekke omkostningene ved destruksjonen eller salget.

Selv om den beslaglagte varen ikke er av den typen som er beskrevet over, kan det være veldig upraktisk for tollmyndighetene å ta hånd om den, f.eks. pga. varens størrelse. I slike tilfeller er det anledning til å unnlate å ta varen i forvaring, dersom tollmyndighetene på annen måte, f.eks. ved låsing eller økonomisk sikkerhet når som helst kan få rådighet over varen eller dens verdi.


Forarbeider til tolloven § 16-14

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 108

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 74

Ot.prp. nr. 83 (2004-2005)

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-66)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959


Tolloven 1928 §§ 196 og 202

Ot.prp. nr. 37 (1934)

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901