Gå til innhold

[Opphevet] § 16-3 Forberedelse til ulovlig vareførsel

Lov og forskrift

Det er straffbart å inngå avtale med noen om inn- eller utførsel i strid med tollregelverket (jf. § 16-2). Bestemmelsen er et unntak fra hovedregelen i strafferetten om at forberedelser til overtredelser er straffrie. Strafferammen er bøter eller fengsel inntil seks måneder eller begge deler.

Både den som etter planen rent faktisk skal foreta innførselen/utførselen, avsender og mottaker kan straffes, så lenge de er parter i avtalen.

Avtalen kan være skriftlig eller muntlig, men må dreie seg om noenlunde konkrete forhold.

Når den planlagte innførselen/utførselen har funnet sted, vil overtredelse av § 16-2, evt. medvirkning til dette, tre i stedet for § 16-3.


Forarbeider til tolloven § 16-3

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 107

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 62

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-66)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959


Rusdrikkloven 1927 § 48 annet ledd