Gå til innhold

[Opphevet] Tollfritak for yrkesutstyr av mindre verdi

En utenlandsk yrkesutøver som kommer midlertidig til Norge for å utføre en jobb eller et oppdrag, kan tollfritt innføre utstyr som er nødvendig for å utføre jobben, såkalt yrkesutstyr. Tollfritaket omfatter også reservedeler o.l. som innføres for å reparere yrkesutstyret.

Tollfritaket for yrkesutstyr er regulert to steder, i § 6-1 (av mindre verdi) og § 6-2 (av høyere verdi). Etter forvaltningspraksis er utstyr med verdi under 10 000 kr yrkesutstyr av mindre verdi. Slikt yrkesutstyr kan innføres uten å stille sikkerhet.

For at varer skal kunne innføres tollfritt etter denne bestemmelsen, er det et krav at de brukes i forbindelse med yrkesutøvelse. Dersom en yrkesutøver innfører varer til privat bruk må disse vurderes etter bestemmelsene om reisegods (§ 5-1 og § 6-1) eller flyttegods (§ 5-1). En person som ikke driver eller deltar i næringsvirksomhet kan heller ikke tollfritt innføre yrkesutstyr etter denne bestemmelsen.

Ulike typer varer kan tollfritt innføres som yrkesutstyr. Følgende vilkår må være oppfylt:

  • utenlandsk eierskap til utstyret
  • importøren må være utenlandsk
  • utstyret må brukes i Norge av importøren

Det er tilstrekkelig at importøren leder arbeidet for å oppfylle vilkåret om bruk.

Tollfritaket for yrkesutstyr gjelder også merverdiavgift.

Tollfritt yrkesutstyr av mindre verdi er unntatt fra melde- og fremleggelsesplikt etter § 3-1 og deklareringsplikt etter §§ 4-10 og 4-11. Disse unntakene gjelder ikke hvis yrkesutstyret har større verdi, se § 6-2.

Yrkesutstyr som ikke kan innføres tollfritt

Det gis ikke tollfritak for yrkesutstyr som brukes til:

  • transport
  • industriell produksjon
  • emballering av varer
  • utnyttelse av naturrikdommer
  • oppføring, reparasjon mv. av bygninger
  • anleggsvirksomhet

Begrepet "anleggsvirksomhet" omfatter bare rent fysiske inngrep i naturen.

"Håndverktøy" kan innføres tollfritt selv om det skal brukes til en av oppgavene som nevnt over. Dette er verktøy som lett kan medbringes og betjenes med håndkraft. Eksempler kan være en hammer eller en sag, men også mindre elektrisk utstyr som f.eks. en drill.