Gå til innhold

[Opphevet] § 12-4 Opplysninger om abonnent til telefonnummer mv.

Lov og forskrift

§ 12-4 omhandler tollmyndighetenes adgang til å innhente opplysninger om navn og adresse på innehaver av hemmelig telefonnummer, telefaksnummer og personsøkernummer. Hemmelig elektronisk postadresse omfattes ikke.

Det er vilkår om at "særlige hensyn" gjør det nødvendig å innhente opplysningene. I dette ligger at adgangen til å innhente opplysninger må benyttes med varsomhet. Videre er det vilkår om at det foreligger mistanke om tollovertredelse. Mistanken må være konkret, opplysninger i forbindelse med rene stikkprøvekontroller omfattes ikke. Det er tollmyndighetene som avgjør hvorvidt kravet til mistanke er oppfylt. Tilbyderen kan påklage et vedtak om utlevering av opplysninger.


Forarbeider til tolloven § 12-4

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 95

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 16B
Ot.prp. nr. 21 (1999-2000)