Gå til innhold

[Opphevet] § 16-4 Heleri mv. av ulovlig innført vare

Lov og forskrift

Følgende handlinger, tilknyttet en ulovlig innført (smuglet) vare eller vare som det er disponert ulovlig over, rammes av straffebestemmelsen i § 16-4:

  • transport
  • skjuling
  • salg (heleri)
  • overlatelse
  • kjøp

Når det i bestemmelsen sies at det er straffbart å "overlate" varen til andre, tenker man på tilfeller der noen gir eller låner bort en innsmuglet vare.

Samme person kan ha overtrådt både §§ 16-2 og 16-4, ved å først innføre varene, og senere selge dem. Generelt sett har straffebestemmelsene i tolloven ulike gjerningsbeskrivelser, og de kan derfor også i de fleste tilfellene brukes i (ideal-)konkurrens. Dette betyr at overtredelsene sees på som flere forskjellige straffbare forhold, selv om de kan være utført ved samme handling.

Når det gjelder forholdet til straffebestemmelser i andre lover, må spørsmålet om konkurrens vurderes for hver bestemmelse. Straff for salg av smuglergods i § 16-4 kan (se rettspraksis under), anvendes f.eks. i konkurrens med heleribestemmelsene i strl. §§ 332 til 335. Et straffbart salg etter § 16-4 kan også bli etterfulgt av en straffbar hvitvasking av salgsbeløpet etter strl. § 337, slik at spørsmålet ikke egentlig blir et spørsmål om konkurrens, men om flere straffbare handlinger.


Forarbeider til tolloven § 16-4

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 107

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 63

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-66)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

 

Tolloven 1928 § 183

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901

Rettspraksis mv

Rt. 1979 s. 719

Rt. 1983 s. 1230 (konkurrens)

Rt. 1984 s. 277

Rt. 1995 s. 65