Gå til innhold

[Opphevet] Tollfritak for motorvogner til personlig bruk mv.

Motorvogner som ikke brukes til ervervsmessig transport, kan i enkelte tilfeller innføres tollfritt. Tollfritaket er i slike tilfeller avhengig av oppholdsstedet til sjåføren.

Typetilfellene kan deles i tre kategorier:

 • tollfritak der sjåføren har fast oppholdssted utenfor Norge
 • tollfritak der sjåføren har midlertidig oppholdssted i Norge
 • tollfritak der sjåføren har fast oppholdssted i Norge

En motorvogn som er midlertidig innført, skal gjenutføres når den som har rett til tollfritaket drar ut av landet. Av praktiske årsaker er det likevel tillatt å etterlate motorvognen her i seks uker i løpet av en tolv-måneders periode.

Personer med fast oppholdssted utenfor Norge

I kategorien "personer med fast oppholdssted utenfor Norge" finner vi både bilturister på ferie i Norge, forretningsreisende med kortere eller lengre opphold i landet og pendlere.

Hva som skal til for å ha "fast oppholdssted utenfor Norge" er detaljert regulert i forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge § 3.

Sjåfører i denne kategorien er unntatt fra melde- og fremleggelsesplikt og deklarasjonsplikt ved innførsel av motorvogn.

Personer med midlertidig oppholdssted i Norge

I denne kategorien finner vi diverse gjestearbeidere og langtidsferierende. Disse personene har et lengre opphold i Norge, men har tenkt å dra tilbake til utlandet på et senere tidspunkt. Ved en evt. kontroll må det dokumenteres at oppholdet ikke skal overstige ett år.

Sjåfører i denne kategorien er unntatt fra melde- og fremleggelsesplikt og deklarasjonsplikt ved innførsel av motorvogn.

Hvis personer med midlertidig oppholdssted i Norge ønsker å bruke en motorvogn i mer enn ett år, må de søke skattemyndighetene om fristforlengelse.

Personer med fast oppholdssted i Norge

I denne kategorien finner vi diverse typetilfeller der det er anledning for personer med fast oppholdssted i Norge å bruke en ufortollet motorvogn i Norge:

 1. firmabil
 2. demonstrasjon
 3. flytting til eller fra utlandet
 4. transitt
 5. kortvarig bruk
 6. leiebil til eller fra utlandet
 7. privatlånte kjøretøy
 8. virksomhetstransport
 9. en person fra de to andre kategoriene sitter på

For nærmere detaljer om disse typetilfellene og vilkår knyttet til dem, se skatteetaten.no. Her kan du også søke om kjøretillatelse eller melde fra om midlertidig bruk.

I de fem første typetilfellene må den som skal bruke motorvognen søke skattekontoret om kjøretillatelse. Midlertidig bruk av utleiekjøretøy eller privatlånt kjøretøy må meldes til skattekontoret før innførselen. Dersom skattekontoret har gitt kjøretillatelse er det ikke nødvendig å melde eller fremlegge motorvognen ved innførsel, jf. tolloven § 3-1.

Det er anledning til å innføre og midlertidig bruke ufortollet motorvogn dersom berettiget person selv er med i vognen, jf. forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge § 5 bokstav a.