Gå til innhold

[Opphevet] § 16-1 Alminnelige bestemmelser om straff

Lov og forskrift

Det er fire grunnvilkår for å straffe en person:

  • Personen må ha handlet lovstridig
  • Personen må ha handlet uaktsomt eller forsettlig
  • Personen må være tilregnelig
  • Det må ikke foreligger straffrihetsgrunner (nødverge mm.)

§§ 16-2 til 16-6 (straffebudene) beskriver de lovstridige handlingene, mens § 16-1 beskriver skyldgraden som må være oppfylt. Når det gjelder de to siste grunnvilkårene, er det ikke spesielle forhold i tollretten som gir grunn for særskilte kommentarer.

Ved vurderingen av straffbarhet i en konkret sak må også reglene om foreldelse av straffekrav vurderes, jf. straffeloven §§ 86 til 89.

Det er ikke et vilkår for straff etter bestemmelsene at toll er unndratt.

Tolloven § 16-1 omhandler også forsøk på overtredelse, mens medvirkning er straffbart etter straffeloven § 15.


Forarbeider til tolloven § 16-1

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 106

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 60

Ot.prp. nr. 19 (1965-66)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 §§ 163

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901


Tolloven 1928 §§ 164 og 169

Ot.prp. nr. 37 (1934)

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901