Gå til innhold

[Opphevet] § 1-3 Lovens stedlige virkeområde

Tolloven § 1-3 fastslår lovens stedlige virkeområde., altså hvilket geografisk virkeområde loven har. Loven har virkning i tollområdet, som er det norske fastland samt territorialfarvannet (ut til 12 nautiske mil av grunnlinjene).

Om loven i territorialfarvannet

At loven kommer til anvendelse i territorialfarvannet innebærer bl.a. at § 3-1 om melde- fremleggelsesplikt i utgangspunktet slår inn når et fartøy kommer inn i sjøterritoriet. Tilsvarende gjelder for tollbehandlingsreglene i kapittel 4. Loven har imidlertid spesialregler, herunder for fartøy, i §§ 3-2, 3-3 og 3-4 som utfyller de generelle reglene.

Den tilstøtende sone

Lovens bestemmelser om kontroll og grensesamarbeid får også anvendelse i den tilstøtende sone utenfor territorialfarvannet. Den tilstøtende sone er området mellom 12 og 24 nautiske mil av grunnlinjene. Dette innebærer at det kan utføres kontroll i den tilstøtende sone. Adgangen til kontroll begrenses likevel av folkerettslige regler, f.eks. om uskyldig gjennomfart. Det er videre fastsatt at § 13-3 ikke får anvendelse på utenlandske marinefartøyer, og at kontroll av norske marinefartøyer forutsetter anmodning fra sjømilitær myndighet.

Når det gjelder grensetollsamarbeidet, innebærer bestemmelsen at kontrollsonen mellom Norge og Sverige (se § 14-2-1) strekker seg ut gjennom både sjøterritoriet og den tilstøtende sonen.


Forarbeider til tolloven § 1-3

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 32

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 1 og § 2

Ot.prp. nr. 40 (1974-1975)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 § 3, § 125, § 151, § 208

St. beslutning 19. februar 1938

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot. prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901