Gå til innhold

[Opphevet] § 1-1 Definisjoner

§ 1-1 inneholder definisjoner av en del sentrale begreper. De fleste er videreført uendret fra tolloven av 1966, mens enkelte nye er kommet til.

Lov og forskrift

Definisjoner i § 1-1

Bokstav a: Fartøy

Med "fartøy" menes ethvert transportmiddel til vanns. Faste innretninger i petroleumsvirksomheten faller utenfor definisjonen, mens flyttbare omfattes.

I TollABC er begrepet "fartøy" gjennomgående brukt om alle typer båter, skip mv.

Bokstav b: Forpassing

Med "forpassing" menes en form for tollbehandling som innebærer at en ufortollet vare kan sendes innen tollområdet. Forpassing krever tollmyndighetenes tillatelse. Nærmere regler om forpassing finner du i § 4-21.

Bokstav c: Fortolling

Med "fortolling" menes en form for tollbehandling som innebærer at en ufortollet vare frigjøres fra tollmyndighetenes befatning. Fortolling er nærmere regulert i § 4-20.

Etter fortollingen kan varen ikke hentes inn eller tilbakeholdes etter § 4-2 eller § 4-27 om fortollingen skulle inneholde feil. Det er viktig å være klar over forskjellen på fortolling og tollekspedisjon. En vare kan være tollekspedert uten å være fortollet, for eksempel ved midlertidig innførsel. Se mer om tollekspedisjon lenger ned på siden.

Prosedyren fortolling må skilles fra beregning av toll tilknyttet varen. Dersom en tidligere fortollet vare kommer tilbake til Norge etter et midlertidig opphold i utlandet, må varen tollbehandles på nytt. Slik tollbehandling kan være fortolling, selv om det i mange tilfeller ikke skal betales mer toll.

Bokstav d: Fører

Med "fører" menes den som i hvert enkelt tilfelle har kommandoen på et transportmiddel. Det er den som faktisk har kommandoen som omfattes, også om vedkommende ikke er den som til vanlig har kommandoen. Eksempler er los eller styrmenn på fartøy, og sjåføren av et kjøretøy. Den som har kommandoen trenger ikke nødvendigvis styre eller kjøre transportmiddelet, selv om det ofte vil være den som styrer som har kommandoen.

Bokstav e: Luftfartøy

Med "luftfartøy" menes ethvert transportmiddel i luften. I TollABC er begrepet "fly" benyttet, men reglene omfatter også andre typer luftfartøy som f.eks. helikopter.

Bokstav f: Toll

Med "toll" menes pålegg om betaling til statskassen slik som bestemt i Stortingets vedtak om toll og tolloven. Tollsatsene går fram av tolltariffen.

Bokstav g: Tollager

Med "tollager" menes godkjent lagringssted for utfortollede varer. Det er tollmyndighetene som gir tillatelse til opprettelse og drift av tollager. Innlegg av ufortollet vare på tollager er tollbehandling, men ikke tollekspedisjon. I hvilken utstrekning det kan disponeres over varer på tollager fremgår av tollagerbestemmelsene (se § 4-30) og den enkelte bevilling.

Bokstav h: Tollekspedisjon

Tollekspedisjon er en fellesbetegnelse på flere former for tollbehandling. Begrepet tollbehandling er ikke definert i loven, men dekker alle former for behandling av ufortollede varer. De to hovedformene for tollbehandling er innlegg på tollager og tollekspedisjon. Se også § 4-1 om andre former for tollbehandling.

Tollekspedisjon innebærer at tollmyndighetene gir søkeren tillatelse til å disponere over varen. I hvilken utstrekning det kan disponeres fremgår positivt av tollekspedisjonen. Tollekspedisjonene er:

  1. Fortolling, som innebærer frigjøring av varen,
  2. Forpassing, som er en tillatelse til å transportere ufortollede varer i Norge,
  3. Transittering, som er en tillatelse til å transportere ufortollede varer over landegrenser, herunder i Norge,
  4. Tillatelse til å utføre en vare, eller
  5. Tillatelse til å disponere over en ufortollet vare på annen måte, som er særlig praktisk ved midlertidig innførsel av varer.

Tollekspedisjon er noe annet enn deklarering. Deklarering er en ensidig avgivelse av opplysninger fra en bedrift eller person, mens tollekspedisjon innebærer at tollmyndighetenes gir tillatelse. Det er gitt nærmere regler om deklarering i § 4-10.

Bokstav i: Tollområdet

Med "tollområdet" menes det norske fastlandet med tilhørende territorialfarvann. Territorialfarvannet strekker seg 12 nautiske mil ut fra grunnlinjen. Svalbard og Jan Mayen er ikke en del av tollområdet.

Bokstav j: Tollskyldner

Med "tollskyldner" menes enhver som har tollskyld ved fortollet eller ufortollet vare. Når tollskyld oppstår og hvem som er ansvarlig reguleres i lovens kapittel 2.

Bokstav k: Transittering

Med "transittering" menes transport av en vare under tollmyndighetenes kontroll mellom to steder, hvor minst én landegrense krysses.

Bokstav l: Transportmiddel

Med "transportmiddel" menes enhver innretning som kan brukes til transport av varer. Containere omfattes ikke.

Bokstav m: Vare

Med "vare" menes alt som behandles som vare etter Stortingets vedtak om toll, dvs. alt som kan klassifiseres etter tolltariffen. Dette omfatter også sedler og mynter.

Motstykket til varer er tjenester. Programvare o.l. som distribueres over internett er i toll- og avgiftsrettslig forstand å betrakte som en tjeneste.

Bokstav n: Vareførsel

Med "vareførsel" menes det forhold at en vare innføres til, eller utføres fra, tollområdet. Begrepet henspiller i første rekke på den grensepasserende aktiviteten, eksempelvis som regulert i § 3-1. Også forflytning av varer i andre situasjoner omfattes. Eksempel på det siste er vareførsel fra landingssted for luftfartøy i § 13-3.


Forarbeider til tolloven § 1-1

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 29

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 1

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 § 1

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901