Gå til innhold

[Opphevet] Straffbart forsøk

Lov og forskrift

Forsøk på overtredelse av pliktreglene i tolloven rammes av straffebestemmelsene.

Dette innebærer at den straffbare handlingen ikke trenger å være fullt ut gjennomført for at det skal være grunnlag for å straffe. Den som f.eks. prøver å smugle varer med båt til Norge, men får motorhavari i internasjonalt farvann og må taues i land i Danmark, har like fullt forsøkt å smugle varene til Norge (RG 2003 s. 933). En person som forsøker å smugle narkotika til Norge, men blir oppdaget på et hotellrom på veien, kan også straffes (Rt. 1990 s. 926 og Rt. 1995 s. 870).

Det er på den annen side ikke straffbart å gjøre forberedelser med tanke på fremtidig overtredelse av regelverket, så lenge planene ikke blir satt ut i livet. Eksempler på forberedende handlinger kan være å leie et lagerlokale til planlagt smuglede varer, eller undersøke mulige smuglerruter på grensen. Dersom ikke selve varetransporten har kommet i gang, vil slike handlinger i hvert fall være straffrie.

Det å inngå en avtale med sikte på ulovlig inn-/utførsel er en særskilt type forberedende handlinger som er straffbart etter § 16-3.

Forsøket må være forsettlig, dvs. være gjort med viten og vilje. Dette har betydning for hvilke konkrete bevis som må foreligge i saken.

Forsøk straffes på samme måte som fullbyrdet forbrytelse.


Rettspraksis

Rt. 1990 s. 926

Rt. 1995 s. 870

RG 2003 s. 933