Gå til innhold

[Opphevet] § 14-8 Utveksling av opplysninger med annen stat

Lov og forskrift

Tollsamarbeid mellom stater forutsetter at statene kan utveksle opplysninger. I utgangspunktet er adgangen for norske tollmyndigheter til å gi ut opplysninger begrenset av taushetsplikt i § 12-1. Sjette ledd i bestemmelsen gjør imidlertid unntak for informasjonsutveksling med fremmed stat. Slik informasjonsutveksling reguleres av § 14-8. Etter § 14-8 kan informasjon utveksles når dette er en del av gjennomføringen av en avtale mellom Norge og annen stat. Bestemmelsen forutsetter således at det foreligger avtale mellom statene.

Når f.eks. svenske tollmyndigheter skal tollbehandle varer på vegne av Norge, kan det være behov for å innhente opplysninger fra norske tollmyndigheter. Innhenting av opplysninger kan også være aktuelt i forbindelse med kontroll av varer i utlandet.

Når toll og avgift skal kreves inn, pålegger skattebetalingsloven personer og foretak å gi opplysninger til norske myndigheter. I henhold til § 14-8 annet ledd er det også en plikt til å gi slike opplysninger dersom norske tollmyndigheter i avtale om tollsamarbeid har forpliktet seg til å innhente opplysninger til bruk i en annen stat.


Forarbeider til tolloven § 14-8

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 104

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 4 første ledd nr. 2 og 3 og andre ledd

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 40 (1974-1975)

Ot.prp. nr. 19 (1965-66)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Lov av 18. desember 1959 om grensetollsamarbeid med fremmed stat § 1

Ot.prp. nr. 11 (1959-1960)