Gå til innhold

[Opphevet] § 16-12 Tilbakehold av ting til sikring av inndragningsbeløp og bøter

Transportmidler og andre ting som har vært brukt ved en overtredelse kan tilbakeholdes for å sikre et evt. senere inndragningsbeløp eller bøter.

Lov og forskrift

Bestemmelsen er en av tollmyndighetenes tre grunnlag for å midlertidig ta varer i forvaring. De to andre er:

  • Tilbakehold til sikring av avgiftskrav, jf. §§ 4-2 og 4-27
  • Beslag med tanke på senere inndragning av varen, jf. § 16-13

I motsetning til de andre bestemmelsene er det ikke et vilkår i § 16-12 at varene som tilbakeholdes er ufortollede, eller på andre måter har vært gjenstand for overtredelse. Det er tilstrekkelig at varene har vært brukt ved en overtredelse. Det mest praktiske er nok motorvogner og fartøy som er brukt til smugling av andre varer, men det kan også være aktuelt å tilbakeholde f.eks. radiokommunikasjonsutstyr og containere.

Det er et krav at varene rent faktisk er brukt i forbindelse med overtredelsen. Det er ikke tilstrekkelig at varene var planlagt brukt, eller at tollmyndighetene har mistanke om at de har blitt brukt.

Varene kan tilbakeholdes uavhengig av hvem som eier varene.

Tilbakeholdet er av midlertidig art. Når påtalemyndigheten har tatt stilling til spørsmålet om inndragning av beløp eller bot, skal varen utleveres dersom inndragningsbeløpet eller boten betales. Blir beløpene ikke betalt, kan varen selges på auksjon, se skattebetalingsloven § 14-10.


Forarbeider til tolloven § 16-12

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 108

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 72

Ot.prp. nr. 83 (2004-2005)

Ot.prp. nr.13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 65 (1990-1991)

Ot.prp. nr. 19 (1965-66)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Rusdrikkloven 1927 §§ 71 og 75