Gå til innhold

[Opphevet] § 12-13-3 Trekke tilbake klassifiseringsuttalelse

§ 12-13-3 sier i hvilke tilfeller en klassifiseringsuttalelse kan trekkes tilbake.

  • En klassifiseringsuttalelse  kan trekkes tilbake hvis direktoratet gir retningslinjer eller presiseringer som fører til endret klassifisering av den varen uttalelsen gjelder, samt når det ellers følger av forvaltningsloven § 35. Det følger også av samme paragraf at tollmyndighetene kan omgjøre sitt eget vedtak.
  • Det må søkes skriftlig hvis en klassifiseringsuttalelse som er tilbakekalt ønskes brukt i ytterligere seks måneder, jf. tollforskriften § 12-13-3 (2). Søknaden må vedlegges en bindende avtale, for eksempel kontrakt, ordre eller faktura.
  • En ny klassifiseringsuttalelse gitt som erstatning for en uttalelse som er ansett ugyldig, kan gis tilbakevirkende kraft selv om dette er til ugunst for innehaveren, jf forvaltningsloven § 35.